UM

浏览/检索结果: 共21条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Imbedding ultrafine Sb2S3 nanoparticles in mesoporous carbon sphere for high-performance lithium-ion battery Journal article
ELECTROCHIMICA ACTA, 2018,Volume: 290,Page: 185-192
作者:  Luo, Wei;  Ao, Xiang;  Li, Zhishan;  Lv, Lin;  Li, Jiangang;  Hong, Guo;  Wu, Qi-Hui;  Wang, Chundong
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Lithium Ion Batteries  Antimony Trisulfide  Mesoporous Hollow Carbon Sphere  
Electroconvulsive therapy for older adult patients with major depressive disorder: a systematic review of randomized controlled trials Journal article
PSYCHOGERIATRICS, 2018,Volume: 18,Issue: 6,Page: 468-475
作者:  Dong, Min;  Zhu, Xiao-Min;  Zheng, Wei;  Li, Xiao-Hong;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
electroconvulsive therapy  major depressive disorder  older adults  
Synthetic Study toward the Total Synthesis of Taxezopidines A and B Journal article
ORGANIC LETTERS, 2018,Volume: 20,Issue: 18,Page: 5905-5909
作者:  Hu, Ya-Jian;  Fan, Jian-Hong;  Li, Shaoping;  Zhao, Jing;  Li, Chuang-Chuang
浏览  |  Adobe PDF(1166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:150/14  |  提交时间:2018/10/30
Three Dimensional Functionalized Carbon/Tin(IV) Sulfide Biofoam for Photocatalytical Purification of Chromium(VI)-Containing Wastewater Journal article
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, 2018,Volume: 6,Issue: 8,Page: 10660-10667
作者:  Zhong, Yun-lei;  Hang, Liu;  Yin, Xunqing;  Li, Haifeng;  Fang, Dong;  Hong, Guo
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2018/10/30
Loofah Biofoam  Visible Light-driven  Carbonized  Carbon-based Materials  Microporous  Flexible Structures  
Hierarchically-structured Co3O4 nanowire arrays grown on carbon nanotube fibers as novel cathodes for high-performance wearable fiber-shaped asymmetric supercapacitors Journal article
APPLIED SURFACE SCIENCE, 2018,Volume: 447,Page: 795-801
作者:  Sun, Juan;  Man, Ping;  Zhang, Qichong;  He, Bing;  Zhou, Zhenyu;  Li, Chaowei;  Wang, Xiaona;  Guo, Jiabin;  Zhao, Jingxin;  Xie, Liyan;  Li, Qingwen;  Sun, Jing;  Hong, Guo;  Yao, Yagang
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Co3o4  Carbon Nanotube Fibers  Specific Capacitance  Fiber-shaped Asymmetric Supercapacitor  
An investigation on kinematics and dynamics performance of a novel 3-PRC-compliant parallel micromanipulator Journal article
ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 2018,Volume: 10,Issue: 7
作者:  Li, Xiang-Chun;  Li, Yangmin;  Ding, Bing-Xiao;  Xu, Hong-Ye
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
3-PRC  secondary lever amplifier  kinematics  dynamics  
Multiresponsive Graphene-Aerogel-Directed Phase-Change Smart Fibers Journal article
ADVANCED MATERIALS, 2018,Volume: 30,Issue: 30
作者:  Li, Guangyong;  Hong, Guo;  Dong, Dapeng;  Song, Wenhui;  Zhang, Xuetong
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2018/10/30
Electrical/thermal/optical Stimuli  Graphene Aerogels  Phase-change Materials  Smart Fibers  
Adjunctive raloxifene for postmenopausal women with schizophrenia: A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials Journal article
SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2018,Volume: 197,Page: 288-293
作者:  Zhu, Xiao-Min;  Zheng, Wei;  Li, Xiao-Hong;  Cai, Dong-Bin;  Yang, Xin-Hu;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wang, Xiao-Ping;  Kulkarni, Jayashri;  Grigg, Jasmin;  Ning, Yu-Ping;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Raloxifene  Postmenopause  Women  Schizophrenia  Meta-analysis  
Interference of Quercetin on Astragalus Polysaccharide-Induced Macrophage Activation Journal article
MOLECULES, 2018,Volume: 23,Issue: 7
作者:  Li, Zhi-Peng;  Liu, Hong-Bing;  Zhang, Quan-Wei;  Li, Li-Feng;  Bao, Wan-Rong;  Ma, Dik-Lung;  Leung, Chung-Hang;  Bian, Zhao-Xiang;  Lu, Ai-Ping;  Han, Quan-Bin
浏览  |  Adobe PDF(1815Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:138/10  |  提交时间:2018/10/30
Astragalus Polysaccharide  Quercetin  Cytokines  Macrophage  Foods  
Main active constituent identification in Guanxinjing capsule, a traditional Chinese medicine, for the treatment of coronary heart disease complicated with depression Journal article
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, 2018,Volume: 39,Issue: 6,Page: 975-987
作者:  Zhang, Yan-qiong;  Guo, Qiu-yan;  Li, Qiu-yue;  Ren, Wei-qiong;  Tang, Shi-huan;  Wang, Song-song;  Liang, Ri-xin;  Li, De-feng;  Zhang, Yi;  Xu, Hai-yu;  Yang, Hong-jun
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
traditional Chinese medicine  Guanxinjing capsule  coronary heart disease  depression  integrative pharmacology  in silico ADME prediction  target prediction  network analysis