UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Room Temperature Continuous-wave Excited Biexciton Emission in CsPbBr3 Nanocrystals Journal article
Mesoscale and Nanoscale Physics, 2018
作者:  Jie Chen;  Qing Zhang;  Wenna Du;  Yang Mi;  Qiuyu Shang;  Jia Shi;  Pengchong Liu;  Xinyu Sui;  Xianxin Wu;  Rui Wang;  Bo Peng;  Haizheng Zhong;  Guichuan Xing;  Xiaohui Qiu;  Tze Chien Sum;  Xinfeng Liu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/04/29