UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Pharmacokinetic alterations of rhubarb anthraquinones in experimental colitis induced by dextran sulfate sodium in the rat Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 198,Page: 600-607
作者:  Wu, Wen-Jin;  Yan, Ru;  Li, Ting;  Li, Ya-Ping;  Zhou, Rui-Na;  Wang, Yi-Tao
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Anti-atherosclerosis and cardio-protective effects of the Angong Niuhuang Pill on a high fat and vitamin D3 induced rodent model of atherosclerosis Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 195,Page: 118-126
作者:  Fu, Wen-Juan;  Lei, Ting;  Yin, Zhen;  Pan, Jian-Hao;  Chai, Yu-Shuang;  Xu, Xiao-Yun;  Yan, Yi-Xi;  Wang, Zhi-Hua;  Ke, Jian;  Wu, Gang;  Xu, Ren-He;  Paranjpe, Manish;  Qu, Lintao;  Nie, Hong
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Angong Niuhuang Pill (Anp)  Atherosclerosis  High Fat Diet  Vitamin D-3