UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
DAPK1 as an independent prognostic marker in liver cancer Journal article
PEERJ, 2017,Volume: 5
作者:  Li, Ling;  Guo, Libin;  Wang, Qingshui;  Liu, Xiaolong;  Zeng, Yongyi;  Wen, Qing;  Zhang, Shudong;  Kwok, Hang Fai;  Lin, Yao;  Liu, Jingfeng
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Liver Cancer  Ihc  Survival  Dapk1  Prognosis  
The prognostic significance of DAPK1 in bladder cancer Journal article
PLOS ONE, 2017,Volume: 12,Issue: 4
作者:  Xie, Jian-Yun;  Chen, Peng-Chen;  Zhang, Jia-Li;  Gao, Ze-Shou;  Neves, Henrique;  Zhang, Shu-Dong;  Wen, Qing;  Chen, Wei-Dong;  Kwok, Hang Fai;  Lin, Yao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Identification of TWIST-interacting genes in prostate cancer Journal article
SCIENCE CHINA-LIFE SCIENCES, 2017,Volume: 60,Issue: 4,Page: 386-396
作者:  Lyu, Peng;  Zhang, Shu-Dong;  Yuen, Hiu-Fung;  McCrudden, Cian M.;  Wen, Qing;  Chan, Kwok-Wah;  Kwok, Hang Fai
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Prostate Cancer  Twist  Prognostic Marker  
Clinical and in vitro analysis of Osteopontin as a prognostic indicator and unveil its potential downstream targets in bladder cancer Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2017,Volume: 13,Issue: 11,Page: 1373-1386
作者:  Wong, Janet P. C.;  Wei, Ran;  Lyu, Peng;  Tong, Olivia L. H.;  Zhang, Shu Dong;  Wen, Qing;  Yuen, Hiu Fung;  El-Tanani, Mohamed;  Kwok, Hang Fai
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Osteopontin  Mmp9  S100a8  Bladder  Prognosis