UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Mixed signal controller Patent
专利类型: 发明专利, 专利号: US20170141571A1, 申请日期: 2016-07-24,
作者:  Man Chung WONG;  Chi Seng LAM;  Yan Zheng YANG;  Wai Hei CHOI;  Ning Yi DAI;  Yajie WU;  Chi Kong WONG;  Sai Weng SIN;  U Fat CHIO;  Seng Pan U;  Rui Paulo da Silva MARTINS
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/03/30