UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
One sample based feature learning for vehicle identification Conference paper
Proceedings of the 2016 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Jeju, 10-13 July 2016
作者:  XU YANG;  YUAN YAN TANG;  HUI-WU LUO;  TAO WU;  LI SUN;  LEI LI
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11
Feature Learning  Genetic Algorithm  Llc  One-shot Learning  Patches-based Learning  Vehicle Identification  
Multi-windowed graph Fourier frames Conference paper
Proceedings of the 2016 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Jeju, 10-13 July 2016
作者:  XIAN-WEI ZHENG;  YUAN YAN TANG;  JIAN-TAO ZHOU;  HAO-LIANG YUAN;  YU-LONG WANG;  LI-NA YANG;  JIAN-JIA PAN
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/22
Dual Frames  Graph Fourier Transform  Tight Frames  Windowed Graph Fourier Frames