UM

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Scene-adaptive single image dehazing via opening dark channel model Journal article
IET Image Processing, 2016,Volume: 10,Issue: 11,Page: 877-884
作者:  Xin Liu;  He Zhang;  Yuan Yan Tang;  Ji-Xiang Du
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11
A quantity-flexibility contract with coordination Journal article
International Journal of Production Economics, 2016,Volume: 179,Page: 273-284
作者:  Li,Xin;  Lian,Zhaotong;  Choong,Kwee Keong;  Liu,Xiaoming
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/10/11
Dynamic programming  Quantity flexibility  Supply chain coordination  
A quantity-flexibility contract with coordination Journal article
International Journal of Production Economics, 2016,Volume: 179,Page: 273-284
作者:  Li,Xin;  Lian,Zhaotong;  Choong,Kwee Keong;  Liu,Xiaoming
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/08/01
Dynamic Programming  Quantity Flexibility  Supply Chain Coordination  
Lip event detection using oriented histograms of regional optical flow and low rank affinity pursuit Journal article
Computer Vision and Image Understanding, 2016,Volume: 148,Page: 153-163
作者:  Xin Liu;  Yiu-ming Cheung;  Yuan Yan Tang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11
Lip Event Detection  Low Rank Affinity  Oriented Histograms  Regional Optical Flow  
Analysis of the Genome Sequence of the Medicinal Plant Salvia miltiorrhiza Journal article
Molecular Plant, 2016,Volume: 9,Issue: 6,Page: 949-952
作者:  Haibin Xu;  Jingyuan Song;  Hongmei Luo;  Yujun Zhang;  Qiushi Li;  Yingjie Zhu;  Jiang Xu;  Ying Li;  Chi Song;  Bo Wang;  Wei Sun;  Guoan Shen;  Xin Zhang;  Jun Qian;  Aijia Ji;  Zhichao Xu;  Xiang Luo;  Liu He;  Chuyuan Li;  Chao Sun;  Haixia Yan;  Guanghong Cui;  Xiwen Li;  Xian'en Li;  Jianhe Wei;  Juyan Liu;  Yitao Wang;  Alice Hayward;  David Nelson;  Zemin Ning;  Reuben J. Peters;  Xiaoquan Qi;  Shilin Chen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/27