UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Enriched Endogenous Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Protect Cortical Neurons from Experimental Ischemic Injury Journal article
Molecular Neurobiology, 2016,Volume: 53,Issue: 9,Page: 6482–6488
作者:  Shi, Zhe;  Ren, Huixia;  Luo, Chuanming;  Yao, Xiaoli;  Li, Peng;  He, Chengwei;  Kang, Jing-X;  Wan, Jian-Bo;  Yuan, Ti-Fei;  Su, Huanxing
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/01/15
Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids  Dha  Ischemia  Ros