UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Local Polynomial Contrast Binary Patterns for Face Recognition Journal article
Neurocomputing, 2018
作者:  Zhen Xu;  Yinyan Jiang;  Yichuan Wang;  Yicong Zhou;  Weifeng Li;  Qingmin Liao
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2019/03/26
Face Recognition  Polynomial Filters  Local Binary Patterns  Surface Fitting