UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Determination of Platelet Aggregation by Capillary Electrophoresis Journal article
CHROMATOGRAPHIA, 2017,Volume: 80,Issue: 2,Page: 341-345
作者:  Wang, Feng-Qin;  Li, Qiao-Qiao;  Zhang, Qian;  Wang, Yin-Zhen;  Hu, Yuan-Jia;  Li, Peng;  Wan, Jian-Bo;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Capillary electrophoresis  Turbidimetry method  Platelet aggregation  Rhizoma Corydalis extract  Free platelet