UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Producing anti-inflammatory macrophages by nanoparticle-triggered clustering of mannose receptors Journal article
BIOMATERIALS, 2018,Volume: 178,Page: 95-108
作者:  Gan, Jingjing;  Dou, Yunyan;  Li, Yurong;  Wang, Zhenzhen;  Wang, Lintao;  Liu, Shang;  Li, Qiu;  Yu, Heran;  Liu, Chunyan;  Han, Congwei;  Huang, Zhen;  Zhang, Junfeng;  Wang, Chunming;  Dong, Lei
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Macrophage  Inflammatory Bowel Disease  Nanoparticle  Receptor Clustering