UM

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Mindfulness-based interventions for major depressive disorder: A comprehensive meta-analysis of randomized controlled trials Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 229,Page: 429-436
作者:  Wang, Yuan-Yuan;  Li, Xiao-Hong;  Zheng, Wei;  Xu, Zi-Yan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Yuan, Zhen;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Major Depressive Disorder  Mindfulness-based Interventions  Meta-analysis  
Prevalence of suicidal behaviors in patients with major depressive disorder in China: A comprehensive meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 225,Page: 32-39
作者:  Dong, Min;  Wang, Shi-Bin;  Li, Yan;  Xu, Dan-Dan;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Chow, Ines H. I.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Suicide  Depression  China  Meta-analysis  
Optical mapping of brain activation during the English to Chinese and Chinese to English sight translation Journal article
BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS, 2017,Volume: 8,Issue: 12,Page: 5399-5411
作者:  He, Yan;  Wang, Meng-Yun;  Li, Defeng;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Comparison of insight and clinical variables in homeless and non-homeless psychiatric inpatients in China Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 255,Page: 13-16
作者:  Fu, Yan-Nan;  Cao, Xiao-Lan;  Hou, Cai-Lan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Chiu, Helen F. K.;  Lin, Yong-Qiang;  Wang, Lihui;  Zheng, Xiaocong;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Insight  Homelessness  Correlates  
Longitudinal changes in prospective memory and their clinical correlates at 1-year follow-up in first-episode schizophrenia Journal article
PLOS ONE, 2017,Volume: 12,Issue: 2
作者:  Zhou, Fu-Chun;  Wang, Chuan-Yue;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Zhou, Yan;  Zhang, Liang;  Zhou, Jingjing;  Shum, David H. K.;  Man, David;  Liu, Deng-Tang;  Li, Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30