UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The contribution of the contingent negative variation (CNV) to goal maintenance Journal article
SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2018,Volume: 195,Page: 372-377
作者:  Shen, Aihua;  Zhao, Wan;  Han, Bingqian;  Zhang, Qiumei;  Zhang, Zhifang;  Chen, Xiongying;  Zhai, Jinguo;  Chen, Min;  Du, Boqi;  Deng, Xiaoxiang;  Ji, Feng;  Wang, Chuanyue;  Xiang, Yu-Tao;  Wu, Hongjie;  Dong, Qi;  Chen, Chuansheng;  Li, Jun
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Dot Pattern Expectancy Task  Event-related Potential  Goal Maintenance  Contingent Negative Variation  Schizophrenia