UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Multimodal Estimation of Distribution Algorithms Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON CYBERNETICS, 2017,Volume: 47,Issue: 3,Page: 636-650
作者:  Yang, Qiang;  Chen, Wei-Neng;  Li, Yun;  Chen, C. L. Philip;  Xu, Xiang-Min;  Zhang, Jun
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Estimation of distribution algorithm (EDA)  multimodal optimization  multiple global optima  niching  
Comparison of quality of life in homeless, and non-homeless Chinese patients with psychiatric disorders Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 249,Page: 115-119
作者:  Cao, Xiao-Lan;  Fu, Yan-Nan;  Jia, Fu-Jun;  Chiu, Helen F. K.;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Hou, Cai-Lan;  Lin, Yong-Qiang;  Zhong, Xiao-Bin;  Liu, Xiang-Min;  Yim, Larina C. L.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Homelessness  Quality Of Life  Depressive Symptoms  China