UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Cytotoxic and apoptosis-inducing activity of C-21 steroids from the roots of Cynanchum atratum Journal article
STEROIDS, 2017,Volume: 122,Page: 1-8
作者:  Zhang, Jian;  Ma, Lin;  Wu, Zheng-Feng;  Yu, Shu-Le;  Wang, Lei;  Ye, Wen-Cai;  Zhang, Qing-Wen;  Yin, Zhi-Qi
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Cynanchum atratum  C-21 steroids  Cytotoxic activity  Apoptosis  Mitochondrial pathway