UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hepatorenal protective effects of medicinal herbs in An-Gong-Niu-Huang Wan (AGNH) against cinnabar- and realgar-induced oxidative stress and inflammatory damage in mice Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Kunming, PEOPLES R CHINA, AUG 25-30, 2018
作者:  Li, Ao;  Zhang, Jing-Yao;  Xiao, Xiao;  Wang, Song-Song;  Wan, Jian-Bo;  Chai, Yu-Shuang;  Li, Peng;  Wang, Yi-Tao
收藏  |  浏览/下载:39/0  |  提交时间:2018/10/30
An-gong-niu-huang Wan  Cinnabar  Realgar  Oxidative Stress  Inflammation  Detoxification  
Supramolecular formulation of nitidine chloride can alleviate its hepatotoxicity and improve its anticancer activity Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Chillan, CHILE, NOV 22-25, 2016
作者:  Li, Wanying;  Yin, Hang;  Bardelang, David;  Xiao, Jianbo;  Zheng, Ying;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Nitidine Chloride  Cucurbit[7]  Uril Supramolecular Formulation  Hepatotoxicity  Anticancer Activity