UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Multi-windowed graph Fourier frames Conference paper
Proceedings of the 2016 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Jeju, 10-13 July 2016
作者:  XIAN-WEI ZHENG;  YUAN YAN TANG;  JIAN-TAO ZHOU;  HAO-LIANG YUAN;  YU-LONG WANG;  LI-NA YANG;  JIAN-JIA PAN
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/22
Dual Frames  Graph Fourier Transform  Tight Frames  Windowed Graph Fourier Frames  
Sparse representation frontal facial recognition algorithm based on eigenface Conference paper
Applied Mechanics and Materials, Shijiazhuang, 2013
作者:  Bo Yang Ding;  Yuan Yan Tang;  Zhen Chao Zhang;  Xue Wei Wang;  Chi Fang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/02/11
Eigenface  Principal Component Analysis  Recognition  Sparse Representation