UM

浏览/检索结果: 共30条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Effects of insulin on transcriptional response and permeability in an in vitro model of human blood-brain barrier Journal article
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2018,Volume: 119,Issue: 7,Page: 5657-5664
作者:  Kuai, Ziyu;  Xu, Yan;  Zhao, Qi;  Liu, Jie;  Guan, Shanshan;  Qiao, Yongbo;  Gong, Xin;  Nie, Jiaojiao;  Li, Pengju;  Liu, Dongni;  Xing, Yifan;  Li, Huiwen;  Sun, Zixiao;  Wang, Wenqi;  Ning, Chunan;  Shi, Yuhua;  Kong, Wei;  Shan, Yaming
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
Alzheimer's Disease  Human Blood-brain Barrier  Insulin  Type 2 Diabetes  Transcriptional Response  Permeability  
Scalable generation of mesenchymal stem cells from human embryonic stem cells in 3D Journal article
International Journal of Biological Sciences, 2018,Volume: 14,Issue: 10,Page: 1196-1210
作者:  Yan L.;  Jiang B.;  Li E.;  Wang X.;  Ling Q.;  Zheng D.;  Park J.W.;  Chen X.;  Cheung E.;  Du X.;  Li Y.;  Cheng G.;  He E.;  Xu R.-H.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/12/20
3d  Colitis  Human Pluripotent Stem Cells  Mesenchymal Stem Cells  Spheroids  
Mindfulness-based interventions for major depressive disorder: A comprehensive meta-analysis of randomized controlled trials Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 229,Page: 429-436
作者:  Wang, Yuan-Yuan;  Li, Xiao-Hong;  Zheng, Wei;  Xu, Zi-Yan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Yuan, Zhen;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Major Depressive Disorder  Mindfulness-based Interventions  Meta-analysis  
IGF-1-Mediated Survival from Induced Death of Human Primary Cultured Retinal Pigment Epithelial Cells Is Mediated by an Akt-Dependent Signaling Pathway Journal article
MOLECULAR NEUROBIOLOGY, 2018,Volume: 55,Issue: 3,Page: 1915-1927
作者:  Zheng, Wenhua;  Meng, Qian;  Wang, Haitao;  Yan, Fengxia;  Little, Peter J.;  Deng, Xinguo;  Lin, Shaofen
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Retinopathy  Serum Deprivation  Cell Signaling  Apoptosis  Growth Factors  
Detection of sputum by interpreting the time-frequency distribution of respiratory sound signal using image processing techniques Journal article
BIOINFORMATICS, 2018,Volume: 34,Issue: 5,Page: 820-827
作者:  Niu, Jinglong;  Shi, Yan;  Cai, Maolin;  Cao, Zhixin;  Wang, Dandan;  Zhang, Zhaozhi;  Zhang, Xiaohua Douglas
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Heterogenic transplantation of bone marrow-derived rhesus macaque mesenchymal stem cells ameliorates liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in mouse Journal article
PEERJ, 2018,Volume: 6
作者:  Fu, Xufeng;  Jiang, Bin;  Zheng, Bingrong;  Yan, Yaping;  Wang, Junfeng;  Duan, Yanchao;  Li, Shanshan;  Yan, Li;  Wang, Hong;  Chen, Bingbing;  Sang, Xiongbo;  Ji, Weizhi;  Xu, Ren-He;  Si, Wei
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Mesenchymal Stem Cells  Liver Fibrosis  Paracrine Effects  Rhesus Macaque  
Insulin-like growth factor-1 activates PI3K/Akt signalling to protect human retinal pigment epithelial cells from amiodarone-induced oxidative injury Journal article
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 175,Issue: 1,Page: 125-139
作者:  Liao, Rifang;  Yan, Fengxia;  Zeng, Zhuanping;  Wang, Haitao;  Qiu, Kaifeng;  Xu, Jinying;  Zheng, Wenhua
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Prevalence of depressive syndrome and their association with demographic and clinical characteristics in Chinese HIV patients Journal article
AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV, 2018,Volume: 30,Issue: 11,Page: 1388-1392
作者:  Wang, Yuan-Yuan;  Zhao, Jin;  Zhang, Qinge;  Zhang, Yan;  Bai, Baolian;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Depressive Syndrome  Human Immunodeficiency Virus (Hiv)  China  
Prevalence of suicidal behaviors in patients with major depressive disorder in China: A comprehensive meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 225,Page: 32-39
作者:  Dong, Min;  Wang, Shi-Bin;  Li, Yan;  Xu, Dan-Dan;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Chow, Ines H. I.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Suicide  Depression  China  Meta-analysis  
Polymorphism in schizophrenia risk gene MIR137 is associated with the posterior cingulate Cortex's activation and functional and structural connectivity in healthy controls Journal article
NEUROIMAGE-CLINICAL, 2018,Volume: 19,Page: 160-166
作者:  Zhang, Zhifang;  Yan, Tongjun;  Wang, Yanyan;  Zhang, Qiumei;  Zhao, Wan;  Chen, Xiongying;  Zhai, Jinguo;  Chen, Min;  Du, Boqi;  Deng, Xiaoxiang;  Ji, Feng;  Xiang, Yutao;  Wu, Hongjie;  Song, Jie;  Dong, Qi;  Chen, Chuansheng;  Li, Jun
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/31
MIR137 gene  Working memory  Functional connectivity  Structural connectivity  Posterior cingulate cortex