UM

浏览/检索结果: 共80条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Advanced liquid chromatography-mass spectrometry enables merging widely targeted metabolomics and proteomics Journal article
ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2019,Volume: 1069,Page: 89-97
作者:  Wenjing Liu;  Qingqing Song;  Yan Cao;  Yanan Zhao;  Huixia Huo;  Yitao Wang;  Yuelin Song;  Jun Li;  Pengfei Tu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/11/22
Serially Coupled Reversed Phase Liquid  Chromatography And Hydrophilic Interaction  Liquid Chromatography  Standard Compound-free Mass  Spectrometric Parameter Optimization  Quasi-content  Tryptic Peptide  Widely Targeted Bi-omics  
A Simple Method for Peak Alignment Using Relative Retention Time Related to an Inherent Peak in Liquid Chromatography-Mass Spectrometry-Based Metabolomics Journal article
Journal of chromatographic science, 2019,Volume: 57,Issue: 1,Page: 9-16
作者:  Wang Y.;  Ma L.;  Zhang M.;  Chen, MW;  Li P.;  He C.;  Yan C.;  Wan J.-B.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/28
Hepatoprotective Effect of Jianpi Huoxue Formula on Nonalcoholic Fatty Liver Disease Induced by Methionine-Choline-Deficient Diet in Rat Journal article
BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2019
作者:  Yu Feng;  Yan Chen;  Binrui Yang;  Qingping Lan;  Tao Wang;  Guozhen Cui;  Zhitao Ren;  I. Cheong Choi;  George Pak-Heng Leung;  Fenggen Yan;  Dacan Chen;  Hon Ho Yu;  Simon Ming Yuen Lee
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2020/01/16
Pharmacological Effects and Mechanisms of Chinese Medicines Modulating NLRP3 Inflammasomes in Ischemic Cardio/Cerebral Vascular Disease Journal article
American Journal of Chinese Medicine, 2018,Volume: 46,Issue: 8,Page: 1727-1741
作者:  Yueying Li;  Yuntao Liu;  Xia Yan;  Qing Liu;  Yong-Hua Zhao;  Da-Wei Wang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/18
Nlrp3 Inflammasome  Cardiovascular Diseases  Cerebrovascular Diseases  Chinese Medicine  Review  
Overview of pharmacological activities of Andrographis paniculata and its major compound andrographolide Journal article
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, 2018,Volume: 59,Page: S17-S29
作者:  Yan Dai;  Shao-Ru Chen;  Ling Chai;  Jing Zhao;  Yitao Wang;  Ying Wang
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/11/22
Andrographis Paniculata  Andrographolide  Mechanisms Of Action  Structureactivity-relationship  
The bone-protecting efficiency of Chinese medicines compared with Western medicines in rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis of comparative studies Journal article
Frontiers in Pharmacology, 2018,Volume: 9,Issue: AUG
作者:  Cai X.;  Chen X.-M.;  Xia X.;  Bao K.;  Wang R.-R.;  Peng J.-H.;  Liu H.-J.;  Yang Q.-W.;  Yan J.-Y.;  Wang M.-J.;  Yu H.;  Lu J.-J.;  Hu Y.-J.;  Jakobsson P.-J.;  Wen Z.-H.;  Huang R.-Y.;  Huang Q.-C.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/28
Bone-protecting Efficiency  Chinese Medicine  Meta-analysis  Rheumatoid Arthritis (Ra)  Systematic Review  
Characteristics and molecular determinants of a highly selective and efficient glycyrrhizin-hydrolyzing β-glucuronidase from Staphylococcus pasteuri 3I10 Journal article
Applied Microbiology and Biotechnology, 2018,Volume: 102,Issue: 21,Page: 9193–9205
作者:  Bin Wei;  Pan-Pan Wang;  Zhi-Xiang Yan;  Ru Yan
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/15
Staphylococcus Pasteuri  Bacterial Β-glucuronidase  Glycyrrhizin  Glycyrrhetinic Acid  Deglucuronidation  Homologymodeling  
Integrated approach for confidence-enhanced quantitative analysis of herbal medicines, Cistanche salsa as a case Journal article
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, 2018,Volume: 1561,Page: 56-66
作者:  Liu, Wenjing;  Song, Qingqing;  Yan, Yu;  Liu, Yao;  Li, Peng;  Wang, Yitao;  Tu, Pengfei;  Song, Yuelin;  Li, Jun
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Reversed Phase Liquid Chromatography-hydrophilic Interaction Liquid Chromatography-tailored Multiple Reaction Monitoring  Relative Response Vs. Collision Energy Curve  Online Extraction  Phenylethanoid Glycosides  E/z-configuration Transformation