UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Detection of sputum by interpreting the time-frequency distribution of respiratory sound signal using image processing techniques Journal article
BIOINFORMATICS, 2018,Volume: 34,Issue: 5,Page: 820-827
作者:  Niu, Jinglong;  Shi, Yan;  Cai, Maolin;  Cao, Zhixin;  Wang, Dandan;  Zhang, Zhaozhi;  Zhang, Xiaohua Douglas
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
New advances in EMG control methods of anthropomorphic prosthetic hand Journal article
SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES, 2017,Volume: 60,Issue: 12,Page: 1978-+
作者:  Wang, YiXuan;  Liu, He;  Leng, DongLiang;  Gao, Wei;  Cai, MaoLin;  Xu, WeiQing;  Zhang, Xiaohua Douglas;  Shi, Yan
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30