UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Pharmacokinetic Comparison of Seven Major Bio-Active Components in Normal and Blood Stasis Rats after Oral Administration of Herb Pair Danggui-Honghua by UPLC-TQ/MS Journal article
MOLECULES, 2017,Volume: 22,Issue: 10
作者:  Jin, Yi;  Tang, Yu-Ping;  Zhu, Zhen-Hua;  Shang, Er-Xin;  Pang, Han-Qing;  Shi, Xu-Qin;  Chen, Yan-Yan;  Wang, Jin;  Chang, Xing;  Kang, An;  Zhou, Gui-Sheng;  Shi, Ya-Jun;  Sun, Jin;  Tang, Zhi-Shu;  Li, Shao-Ping;  Duan, Jin-Ao
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Danggui  Angelica sinensis  honghua  Carthamus tinctorius  herb pair  pharmacokinetics  
Comparison of Immunomodulatory Effects of Fresh Garlic and Black Garlic Polysaccharides on RAW 264.7 Macrophages Journal article
JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 2017,Volume: 82,Issue: 3,Page: 765-771
作者:  Li, Min;  Yan, Yi-Xi;  Yu, Qing-Tao;  Deng, Yong;  Wu, Ding-Tao;  Wang, Ying;  Ge, Ya-Zhong;  Li, Shao-Ping;  Zhao,Jing
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Black Garlic  Fresh Garlic  Immunomodulatory Effects  Polysaccharides  Raw 264.7 Macrophages  
Hierarchical identification of bioactive components in a medicinal herb by preparative high-performance liquid chromatography and selective knock-out strategy Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2017,Volume: 135,Page: 206-216
作者:  Qu, Cheng;  Wang, Lin-Yan;  Lin, Hang;  Shang, Er-Xin;  Tang, Yu-Ping;  Yue, Shi-Jun;  Jin, Yi;  Tao, Wei-Wei;  Li, Shao-Ping;  Hua, Yong-Qing;  Liu, Pei;  Su, Shu-Lan;  Zhou, Huiping;  Qian, Da-Wei;  Duan, Jin-Ao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Safflower  Herb  Contribution  Component  High-performance liquid chromatography  Knock-out