UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Pharmacological Effects and Mechanisms of Chinese Medicines Modulating NLRP3 Inflammasomes in Ischemic Cardio/Cerebral Vascular Disease Journal article
American Journal of Chinese Medicine, 2018,Volume: 46,Issue: 8,Page: 1727-1741
作者:  Yueying Li;  Yuntao Liu;  Xia Yan;  Qing Liu;  Yong-Hua Zhao;  Da-Wei Wang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/18
Nlrp3 Inflammasome  Cardiovascular Diseases  Cerebrovascular Diseases  Chinese Medicine  Review  
Intrathecal delivery of human ESC-derived mesenchymal stem cell spheres promotes recovery of a primate multiple sclerosis model Journal article
Cell Death Discovery, 2018,Volume: 4,Issue: 89
作者:  Li Yan;  Bin Jiang;  Yuyu Niu;  Hongxuan Wang;  Enqin Li;  Yaping Yan;  Huiyan Sun;  Yanchao Duan;  Shaohui Chang;  Guokai Chen;  Weizhi Ji;  Ren-He Xu;  Wei Si
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2019/01/09
Multi-windowed graph Fourier frames Conference paper
Proceedings of the 2016 International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Jeju, 10-13 July 2016
作者:  XIAN-WEI ZHENG;  YUAN YAN TANG;  JIAN-TAO ZHOU;  HAO-LIANG YUAN;  YU-LONG WANG;  LI-NA YANG;  JIAN-JIA PAN
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/12/22
Dual Frames  Graph Fourier Transform  Tight Frames  Windowed Graph Fourier Frames  
Sparse representation frontal facial recognition algorithm based on eigenface Conference paper
Applied Mechanics and Materials, Shijiazhuang, 2013
作者:  Bo Yang Ding;  Yuan Yan Tang;  Zhen Chao Zhang;  Xue Wei Wang;  Chi Fang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/02/11
Eigenface  Principal Component Analysis  Recognition  Sparse Representation