UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Cognitive behavioral therapy for post-stroke depression: A meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 235,Page: 589-596
作者:  Wang, Shi-Bin;  Wang, Yuan-Yuan;  Zhang, Qing-E;  Wu, Shuo-Lin;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Chen, Liang;  Wang, Chun-Xue;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Cognitive Behavioral Therapy  Post-stroke Depression  Meta-analysis  
Prevalence of sleep disturbances in Chinese university students: a comprehensive meta-analysis Journal article
JOURNAL OF SLEEP RESEARCH, 2018,Volume: 27,Issue: 3
作者:  Li, Lu;  Wang, Yuan-Yuan;  Wang, Shi-Bin;  Zhang, Ling;  Li, Lin;  Xu, Dan-Dan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Cui, Xiling;  Liu, Zhao-Min;  De Li, Spencer;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30
China  Meta-analysis  Sleep Disturbances  University Students  
Prevalence of suicidal behaviors in patients with major depressive disorder in China: A comprehensive meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 225,Page: 32-39
作者:  Dong, Min;  Wang, Shi-Bin;  Li, Yan;  Xu, Dan-Dan;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Chow, Ines H. I.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Suicide  Depression  China  Meta-analysis  
The MacArthur Competence Assessment Tools for assessing decision-making capacity in schizophrenia: A meta-analysis Journal article
SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2017,Volume: 183,Page: 56-63
作者:  Wang, Shi-Bin;  Wang, Yuan-Yuan;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wu, Ren-Rong;  Wang, Jijun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Macarthur Competence Assessment Tools  Schizophrenia  Meta-analysis  
Adjunctive minocycline for schizophrenia: A meta-analysis of randomized controlled trials Journal article
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 27,Issue: 1,Page: 8-18
作者:  Xiang, Ying-Qiang;  Zheng, Wei;  Wang, Shi-Bin;  Yang, Xin-Hu;  Cai, Dong-Bin;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Kelly, Deanna L.;  Xu, Wei-Ying;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Minocycline  Antipsychotic  Meta-analysis  
Suicidal ideation at 1-year post-stroke: A nationwide survey in China Journal article
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, 2017,Volume: 44,Page: 38-42
作者:  Yang, Yang;  Shi, Yu-Zhi;  Zhang, Ning;  Wang, Shuo;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wang, Yi-Long;  Zhao, Xing-Quan;  Wang, Yong-Jun;  Wang, Chun-Xue;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Stroke  Suicidal Ideation  Insomnia  Depression