UM

浏览/检索结果: 共48条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Linguistic Knowledge-Aware Neural Machine Translation Journal article
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON AUDIO SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, 2018,Volume: 26,Issue: 12,Page: 2341-2354
作者:  Li, Qiang;  Wong, Derek F.;  Chao, Lidia S.;  Zhu, Muhua;  Xiao, Tong;  Zhu, Jingbo;  Zhang, Min
收藏  |  浏览/下载:116/0  |  提交时间:2018/10/30
Attention gate  knowledge block  knowledge gate  neural machine translation (NMT)  
Multifunctional two-dimensional semiconductors SnP3: universal mechanism of layer-dependent electronic phase transition Journal article
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 2018,Volume: 30,Issue: 47
作者:  Gong, Peng-Lai;  Zhang, Fang;  Huang, Liang-Feng;  Zhang, Hu;  Li, Liang;  Xiao, Rui-Chun;  Deng, Bei;  Pan, Hui;  Shi, Xing-Qiang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/01/17
Metal-to-semiconductor Transition  Lone-pair Electrons  Two-dimensional Snp3  
Self‐Assembled Metal‐Phenolic Nanoparticles for Enhanced Synergistic Combination Therapy against Colon Cancer Journal article
Advanced Biosystems, 2018,Issue: 1800241
作者:  Ke Li;  Yunlu Dai;  Wen Chen;  Kang Yu;  Gao Xiao;  Joseph J. Richardson;  Wen Huang;  Junling Guo;  Xuepin Liao;  Bi Shi
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/28
Colon Cancer  Combination Therapy  Metal‐phenolic Networks  Rare Earth  Ros  
Novel Parameterized Distance Measures on Hesitant Fuzzy Sets with Credibility Degree and Their Application in Decision-Making Journal article
SYMMETRY-BASEL, 2018,Volume: 10,Issue: 11
作者:  Li, Jiaru;  Zhang, Fangwei;  Li, Qiang;  Sun, Jing;  Yee, Janney;  Wang, Shuhong;  Xiao, Shujun
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
hesitant fuzzy sets  hesitant degree  credibility  distance measure  similarity measure  
Microbleeds in fronto-subcortical circuits are predictive of dementia conversion in patients with vascular cognitive impairment but no dementia Journal article
NEURAL REGENERATION RESEARCH, 2018,Volume: 13,Issue: 11,Page: 1913-1918
作者:  Chen, Yang-Kun;  Xiao, Wei-Min;  Li, Wei;  Ni, Zhuo-Xin;  Liu, Yong-Lin;  Xu, Li;  Qu, Jian-Feng;  Ng, Chee H.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
cerebrovascular disease  stroke  cerebral microbleeds  cognitive impairment  fronto-subcortical circuits  small vessel disease  white matter hyperintensities  lacunar infarct  magnetic resonance imaging  subcortical ischemic vascular disease  
Electroconvulsive therapy for older adult patients with major depressive disorder: a systematic review of randomized controlled trials Journal article
PSYCHOGERIATRICS, 2018,Volume: 18,Issue: 6,Page: 468-475
作者:  Dong, Min;  Zhu, Xiao-Min;  Zheng, Wei;  Li, Xiao-Hong;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
electroconvulsive therapy  major depressive disorder  older adults  
Multifunctional two-dimensional semiconductors SnP 3 : Universal mechanism of layer-dependent electronic phase transition Journal article
Journal of Physics Condensed Matter, 2018,Volume: 30,Issue: 47
作者:  Gong P.-L.;  Zhang F.;  Huang L.-F.;  Zhang H.;  Li L.;  Xiao R.-C.;  Deng B.;  Pan H.;  Shi X.-Q.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/04/08
lone-pair electrons  metal-to-semiconductor transition  two-dimensional SnP 3  
Effects of paper containing 1-MCP postharvest treatment on the disassembly of cell wall polysaccharides and softening in Younai plum fruit during storage Journal article
Food Chemistry, 2018,Volume: 264,Page: 1-8
作者:  Lin Y.;  Lin Y.;  Lin H.;  Lin M.;  Li H.;  Yuan F.;  Chen Y.;  Xiao J.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/01/15
1-Methylcyclopropene (1-MCP)  Cell wall disassembly  Cell wall polysaccharides  Cell wall-degrading enzymes  Firmness  Fruit  Softening  Younai plum (Prunus salicina Lindl. cv. Younai)  
Metal halide perovskites: stability and sensing-ability Journal article
Journal of Materials Chemistry C: Materials for optical and electronic devices, 2018,Volume: 6,Issue: 38,Page: 10121-10137
作者:  Zhaohua Zhu;  Qian Sun;  Zhipeng Zhang;  Jie Dai;  Guichuan Xing;  Shaozhou Li;  Xiao Huang;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/29
Are personalized tongxie formula based on diagnostic analyses more effective in reducing IBS symptoms?-A randomized controlled trial Journal article
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE, 2018,Volume: 40,Page: 95-105
作者:  Wang, Yuanyuan;  Fan, Heng;  Xiao, Qi;  Lai, Yaoliang;  Yan, Zhixiang;  Li, Baiwen;  Tang, Min;  Huang, Dawei;  Li, Zhen;  Chen, Hongjing;  Zhu, Qingping;  Luo, Chao;  Chen, Xuan;  Fen, Jin;  Jiang, Zhengyan;  Zheng, Liang;  Liu, Xingxing;  Tang, Qing;  Zuo, Dongmei;  Ye, Jingyi;  Yang, Yongqiang;  Huang, Huisuo;  Tang, Zongxiang;  Lu, Weimin;  Xiao, Jun;  Pharm D China Irritable Bowel Synd
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Irritable bowel syndrome (IBS)  Randomized controlled trial  Chinese herbal medicine formula  Personalized tongxie formulas  Differential diagnosis