UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Novel Hsp90 inhibitor platycodin D disrupts Hsp90/Cdc37 complex and enhances the anticancer effect of mTOR inhibitor Journal article
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY, 2017,Volume: 330,Page: 65-73
作者:  Li, Ting;  Chen, Xin;  Dai, Xiao-Yang;  Wei, Bin;  Weng, Qin-Jie;  Chen, Xiuping;  Ouyang, De-Fang;  Yan, Ru;  Huang, Zhang-Jian;  Jiang, Hu-Lin;  Zhu, Hong;  Lu, Jin-Jian
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Everolimus  Platycodin d  Hsp90  Cdc37  Egfr  Igf1r  
Synergistic effects of Chuanxiong-Chishao herb-pair on promoting angiogenesis at network pharmacological and pharmacodynamic levels Journal article
CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE, 2017,Volume: 23,Issue: 9,Page: 654-662
作者:  Wang Yan;  Guo Gang;  Yang Bin-rui;  Xin Qi-qi;  Liao Qi-wen;  Lee Simon Ming-Yuen;  Hu Yuan-jia;  Chen Ke-jj;  Cong Wei-hong
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Tetramethylpyrazine  Paeoniflorin  Angiogenesis  Network Pharmacology  
Taxodikaloids A and B, Two Dimeric Abietane-Type Diterpenoids from Taxodium ascendens Possessing an Oxazoline Ring Linkage Journal article
ORGANIC LETTERS, 2017,Volume: 19,Issue: 3,Page: 556-559
作者:  Huang, Xing-Hao;  Tao, Ling-Xue;  Ke, Chang-Qiang;  Tang, Chunping;  Zhang, Hai-Yan;  Ye, Yang;  Lin, Li-Gen;  Yao, Sheng
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
A Rhodium(III) Complex as an Inhibitor of Neural Precursor Cell Expressed, Developmentally Down-Regulated 8-Activating Enzyme with in Vivo Activity against Inflammatory Bowel Disease Journal article
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2017,Volume: 60,Issue: 1,Page: 497-503
作者:  Zhong, Hai-Jing;  Wang, Wanhe;  Kang, Tian-Shu;  Yan, Hui;  Yang, Yali;  Xu, Lipeng;  Wang, Yuqiang;  Ma, Dik-Lung;  Leung, Chung-Hang
浏览  |  Adobe PDF(3570Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:139/7  |  提交时间:2018/10/30