UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Structure Based Design of N-(3-((1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethynyl)benzenesulfonamides as Selective Leucine-Zipper and Sterile-alpha Motif Kinase (ZAK) Inhibitors Journal article
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2017,Volume: 60,Issue: 13,Page: 5927-5932
作者:  Chang, Yu;  Lu, Xiaoyun;  Shibu, Marthandam Asokan;  Dai, Yi-Bo;  Luo, Jinfeng;  Zhang, Yan;  Li, Yingjun;  Zhao, Peng;  Zhang, Zhang;  Xu, Yong;  Tu, Zheng-Chao;  Zhang, Qing-Wen;  Yun, Cai-Hong;  Huang, Chih-Yang;  Ding, Ke
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Taxodikaloids A and B, Two Dimeric Abietane-Type Diterpenoids from Taxodium ascendens Possessing an Oxazoline Ring Linkage Journal article
ORGANIC LETTERS, 2017,Volume: 19,Issue: 3,Page: 556-559
作者:  Huang, Xing-Hao;  Tao, Ling-Xue;  Ke, Chang-Qiang;  Tang, Chunping;  Zhang, Hai-Yan;  Ye, Yang;  Lin, Li-Gen;  Yao, Sheng
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30