UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Superconductivity in bundles of double-wall carbon nanotubes Journal article
Scientific Reports, 2012,Volume: 2
作者:  Shi W.;  Wang Z.;  Zhang Q.;  Zheng Y.;  Ieong C.;  He M.;  Lortz R.;  Cai Y.;  Wang N.;  Zhang T.;  Zhang H.;  Tang Z.;  Sheng P.;  Muramatsu H.;  Kim Y.A.;  Endo M.;  Araujo P.T.;  Dresselhaus M.S.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/04/08