UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Low-Threshold Organic Semiconductor Lasers with the Aid of Phosphorescent Ir(III) Complexes as Triplet Sensitizers Journal article
Advanced Functional Materials, 2019
作者:  Yi Jiang;  Peng Lv;  Jin‐Qiang Pan;  Yan Li;  He Lin;  Xin‐Wen Zhang;  Jiong Wang;  Yuan‐Yuan Liu;  Qi Wei;  Gui‐Chuan Xing;  Wen‐Yong Lai;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/08
Förster Resonance Energy Transfer (Fret)  Organic Gain Media  Organic Semiconductor Lasers (Osls)  Phosphorescent Ir(Iii) Complexes  Triplet Sensitizers  
A New Single 808 nm NIR Light‐Induced Imaging‐Guided Multifunctional Cancer Therapy Platform Journal article
Advanced Functional Materials, 2015,Volume: 25,Page: 3966–3976
作者:  Fei He;  Guixin Yang;  Piaoping Yang;  Yuxiu Yu;  Ruichan Lv;  Chunxia Li;  Yunlu Dai;  Shili Gai;  Jun Lin
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/23