UM

浏览/检索结果: 共31条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Modulation of electroosmotic flow in capillary electrophoresis by plant polyphenol-inspired gallic acid/polyethyleneimine coatings: Analysis of small molecules Journal article
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, 2019,Volume: 1124,Page: 7-16
作者:  Hao Zhang;  Dong-Dong Zhou;  Feng-Qing Yang;  Zheng-Ming Qian;  Chun-Hong Li;  Wen-Jia Li;  Sheng-Peng Wang;  Yi-Tao Wang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/11/22
Capillary Modification  Gallic Acid  Polyethyleneimine  Co-deposition  Small Molecules  
Asymmetric synthesis of the tetracyclic core of bufogargarizin C by an intramolecular [5+2] cycloaddition Journal article
ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS, 2019,Volume: 6,Issue: 1,Page: 22-26
作者:  Fan, Jian-Hong;  Hu, Ya-Jian;  Guo, Qiang;  Li, Shaoping;  Zhao, Jing;  Li, Chuang-Chuang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/01/17
Synthetic Study toward the Total Synthesis of Taxezopidines A and B Journal article
ORGANIC LETTERS, 2018,Volume: 20,Issue: 18,Page: 5905-5909
作者:  Hu, Ya-Jian;  Fan, Jian-Hong;  Li, Shaoping;  Zhao, Jing;  Li, Chuang-Chuang
浏览  |  Adobe PDF(1166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:140/9  |  提交时间:2018/10/30
Ginseng polysaccharides enhanced ginsenoside Rb1 and microbial metabolites exposure through enhancing intestinal absorption and affecting gut microbial metabolism Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2018,Volume: 216,Page: 47-56
作者:  Shen, Hong;  Gao, Xue-Jiao;  Li, Ting;  Jing, Wang-Hui;  Han, Bei-Lei;  Jia, Yu-Meng;  Hu, Nan;  Yan, Zhi-Xiang;  Li, Song-Lin;  Yan, Ru
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Recent synthetic studies towards natural products via [5+2] cycloaddition reactions Journal article
ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS, 2018,Volume: 5,Issue: 7,Page: 1217-1228
作者:  Liu, Xin;  Hu, Ya-Jian;  Fan, Jian-Hong;  Zhao, Jing;  Li, Shaoping;  Li, Chuang-Chuang
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Chemical characterization and immunomodulatory activity of acetylated polysaccharides from Dendrobium devonianum Journal article
CARBOHYDRATE POLYMERS, 2018,Volume: 180,Page: 238-245
作者:  Deng, Yong;  Li, Min;  Chen, Ling-Xiao;  Chen, Xian-Qiang;  Lu, Jia-Hong;  Zhao, Jing;  Li, Shao-Ping
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Dendrobium devonianum  Chain conformation  Saccharide mapping  Immunomodulatory activity  
Gold nanocage decorated pH-sensitive micelle for highly effective photothermo-chemotherapy and photoacoustic imaging Journal article
ACTA BIOMATERIALIA, 2017,Volume: 64,Page: 223-236
作者:  Zhou, Guoyong;  Xiao, Hong;  Li, Xiaoxia;  Huang, Yi;  Song, Wei;  Song, Liang;  Chen, Meiwan;  Cheng, Du;  Shuai, Xintao
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Sensitive micelle  Gold nanocage  Photoacoustic imaging  Chemotherapy  Photothermal therapy  Penetrative drug delivery  
Investigation of Liver Injury of Polygonum multiflorum Thunb. in Rats by Metabolomics and Traditional Approaches Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2017,Volume: 8
作者:  Li, Yun-Xia;  Gong, Xiao-Hong;  Liu, Mei-Chen;  Peng, Cheng;  Li, Peng;  Wang, Yi-Tao
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Polygonum Multiflorum Thunb.  Toxicity  Metabolomics  Biochemical And Histopathology Examination  Rat Model  
Natural autophagy blockers, dauricine (DAC) and daurisoline (DAS), sensitize cancer cells to camptothecin-induced toxicity Journal article
ONCOTARGET, 2017,Volume: 8,Issue: 44,Page: 77673-77684
作者:  Wu, Ming-Yue;  Wang, Sheng-Fang;  Cai, Cui-Zan;  Tan, Jie-Qiong;  Li, Min;  Lu, Jin-Jian;  Chen, Xiu-Ping;  Wang, Yi-Tao;  Zheng, Wei;  Lu, Jia-Hong
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Dauricine  Daurisoline  Autophagy Blocker  Cancer Cells  Cell Toxicity