UM

浏览/检索结果: 共119条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Community-based family-style group homes for children orphaned by AIDS in rural China: An ethnographic investigation Journal article
Health Policy and Planning, 2019,Volume: 30,Issue: 7,Page: 928-937
作者:  Hong,Yan;  Chi,Peilian;  Li,Xiaoming;  Zhao,Guoxiang;  Zhao,Junfeng;  Stanton,Bonita;  Li,Li
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/06/25
Aids Orphans  Care Arrangements  China  Family Homes  Group Homes  
Culture, psychological proximity to the past and future, and self-continuity Journal article
European Journal of Social Psychology, 2019,Volume: 49,Issue: 4,Page: 735-747
作者:  Ji,Li Jun;  Hong,Emily K.;  Guo,Tieyuan;  Zhang,Zhiyong;  Su,Yanjie;  Li,Ye
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
culture  future  past  self-continuity  temporal distance  
Modulation of electroosmotic flow in capillary electrophoresis by plant polyphenol-inspired gallic acid/polyethyleneimine coatings: Analysis of small molecules Journal article
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, 2019,Volume: 1124,Page: 7-16
作者:  Hao Zhang;  Dong-Dong Zhou;  Feng-Qing Yang;  Zheng-Ming Qian;  Chun-Hong Li;  Wen-Jia Li;  Sheng-Peng Wang;  Yi-Tao Wang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/11/22
Capillary Modification  Gallic Acid  Polyethyleneimine  Co-deposition  Small Molecules  
Towards an understanding of the nature of dynamic capabilities in high-velocity markets of China Journal article
Journal of Business Research, 2019,Volume: 97,Page: 212-226
作者:  Li,Shenxue;  Easterby-Smith,Mark;  Hong,Jacky F.L.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/08/01
China  Dynamic capabilities  High-velocity market  MNC  Multiple case study  
Asymmetric synthesis of the tetracyclic core of bufogargarizin C by an intramolecular [5+2] cycloaddition Journal article
ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS, 2019,Volume: 6,Issue: 1,Page: 22-26
作者:  Fan, Jian-Hong;  Hu, Ya-Jian;  Guo, Qiang;  Li, Shaoping;  Zhao, Jing;  Li, Chuang-Chuang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/01/17
Atomic Representation-Based Classification: Theory, Algorithm, and Applications Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, 2019,Volume: 41,Issue: 1,Page: 6-19
作者:  Wang, Yulong;  Tang, Yuan Yan;  Li, Luoqing;  Chen, Hong;  Pan, Jianjia
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2019/01/17
Atomic representation  representation-based classification  atomic classification condition  
Imbedding ultrafine Sb 2 S 3 nanoparticles in mesoporous carbon sphere for high-performance lithium-ion battery Journal article
Electrochimica Acta, 2018,Volume: 290,Page: 185-192
作者:  Luo W.;  Ao X.;  Li Z.;  Lv L.;  Li J.;  Hong G.;  Wu Q.-H.;  Wang C.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/04/08
Antimony trisulfide  Lithium ion batteries  Mesoporous hollow carbon sphere  
Imbedding ultrafine Sb2S3 nanoparticles in mesoporous carbon sphere for high-performance lithium-ion battery Journal article
ELECTROCHIMICA ACTA, 2018,Volume: 290,Page: 185-192
作者:  Luo, Wei;  Ao, Xiang;  Li, Zhishan;  Lv, Lin;  Li, Jiangang;  Hong, Guo;  Wu, Qi-Hui;  Wang, Chundong
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Lithium Ion Batteries  Antimony Trisulfide  Mesoporous Hollow Carbon Sphere  
Electroconvulsive therapy for older adult patients with major depressive disorder: a systematic review of randomized controlled trials Journal article
PSYCHOGERIATRICS, 2018,Volume: 18,Issue: 6,Page: 468-475
作者:  Dong, Min;  Zhu, Xiao-Min;  Zheng, Wei;  Li, Xiao-Hong;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
electroconvulsive therapy  major depressive disorder  older adults