UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
SATB1 regulates beta-like globin genes through matrix related nuclear relocation of the cluster Journal article
Biochemical and Biophysical Research Communications, 2009,Volume: 383,Issue: 1,Page: 11-15
作者:  Huan Gong;  Zhao Wang;  Guo-wei Zhao;  Xiang Lv;  Gong-hong Wei;  Li Wang;  De-pei Liu;  Chih-chuan Liang
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/24
B-globin Cluster  Gene Regulation  Nuclear Matrix  Nuclear Relocation  Satb1