UM

浏览/检索结果: 共93条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Modulation of electroosmotic flow in capillary electrophoresis by plant polyphenol-inspired gallic acid/polyethyleneimine coatings: Analysis of small molecules Journal article
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, 2019,Volume: 1124,Page: 7-16
作者:  Hao Zhang;  Dong-Dong Zhou;  Feng-Qing Yang;  Zheng-Ming Qian;  Chun-Hong Li;  Wen-Jia Li;  Sheng-Peng Wang;  Yi-Tao Wang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/11/22
Capillary Modification  Gallic Acid  Polyethyleneimine  Co-deposition  Small Molecules  
Asymmetric synthesis of the tetracyclic core of bufogargarizin C by an intramolecular [5+2] cycloaddition Journal article
ORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS, 2019,Volume: 6,Issue: 1,Page: 22-26
作者:  Fan, Jian-Hong;  Hu, Ya-Jian;  Guo, Qiang;  Li, Shaoping;  Zhao, Jing;  Li, Chuang-Chuang
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/01/17
Atomic Representation-Based Classification: Theory, Algorithm, and Applications Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, 2019,Volume: 41,Issue: 1,Page: 6-19
作者:  Wang, Yulong;  Tang, Yuan Yan;  Li, Luoqing;  Chen, Hong;  Pan, Jianjia
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2019/01/17
Atomic representation  representation-based classification  atomic classification condition  
Imbedding ultrafine Sb2S3 nanoparticles in mesoporous carbon sphere for high-performance lithium-ion battery Journal article
ELECTROCHIMICA ACTA, 2018,Volume: 290,Page: 185-192
作者:  Luo, Wei;  Ao, Xiang;  Li, Zhishan;  Lv, Lin;  Li, Jiangang;  Hong, Guo;  Wu, Qi-Hui;  Wang, Chundong
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Lithium Ion Batteries  Antimony Trisulfide  Mesoporous Hollow Carbon Sphere  
Electroconvulsive therapy for older adult patients with major depressive disorder: a systematic review of randomized controlled trials Journal article
PSYCHOGERIATRICS, 2018,Volume: 18,Issue: 6,Page: 468-475
作者:  Dong, Min;  Zhu, Xiao-Min;  Zheng, Wei;  Li, Xiao-Hong;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
electroconvulsive therapy  major depressive disorder  older adults  
Synthetic Study toward the Total Synthesis of Taxezopidines A and B Journal article
ORGANIC LETTERS, 2018,Volume: 20,Issue: 18,Page: 5905-5909
作者:  Hu, Ya-Jian;  Fan, Jian-Hong;  Li, Shaoping;  Zhao, Jing;  Li, Chuang-Chuang
浏览  |  Adobe PDF(1166Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:140/9  |  提交时间:2018/10/30
Three Dimensional Functionalized Carbon/Tin(IV) Sulfide Biofoam for Photocatalytical Purification of Chromium(VI)-Containing Wastewater Journal article
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, 2018,Volume: 6,Issue: 8,Page: 10660-10667
作者:  Zhong, Yun-lei;  Hang, Liu;  Yin, Xunqing;  Li, Haifeng;  Fang, Dong;  Hong, Guo
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/10/30
Loofah Biofoam  Visible Light-driven  Carbonized  Carbon-based Materials  Microporous  Flexible Structures  
Hierarchically-structured Co3O4 nanowire arrays grown on carbon nanotube fibers as novel cathodes for high-performance wearable fiber-shaped asymmetric supercapacitors Journal article
APPLIED SURFACE SCIENCE, 2018,Volume: 447,Page: 795-801
作者:  Sun, Juan;  Man, Ping;  Zhang, Qichong;  He, Bing;  Zhou, Zhenyu;  Li, Chaowei;  Wang, Xiaona;  Guo, Jiabin;  Zhao, Jingxin;  Xie, Liyan;  Li, Qingwen;  Sun, Jing;  Hong, Guo;  Yao, Yagang
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Co3o4  Carbon Nanotube Fibers  Specific Capacitance  Fiber-shaped Asymmetric Supercapacitor  
An investigation on kinematics and dynamics performance of a novel 3-PRC-compliant parallel micromanipulator Journal article
ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, 2018,Volume: 10,Issue: 7
作者:  Li, Xiang-Chun;  Li, Yangmin;  Ding, Bing-Xiao;  Xu, Hong-Ye
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
3-PRC  secondary lever amplifier  kinematics  dynamics