UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Triple-mode cavity bandpass filter under excitation via U-shaped slots Journal article
ELECTRONICS LETTERS, 2017,Volume: 53,Issue: 24,Page: 1580-1582
作者:  Guo, Zai-Cheng;  Wong, Sai-Wai;  Lin, Jing-Yu;  Zhu, Lei;  Chu, Qing-Xin
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Wideband slotline antenna with frequency-spatial steerable notch-band in radiation gain Journal article
ELECTRONICS LETTERS, 2017,Volume: 53,Issue: 10,Page: 650-651
作者:  Wang, Sheng-Guang;  Lu, Wen-Jun;  Guo, Chun-Rui;  Zhu, Lei
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30