UM

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Generation of Mesenchymal Stem Cells from Human Embryonic Stem Cells in a Complete Serum-free Condition Journal article
International journal of biological sciences, 2018,Volume: 14,Issue: 13,Page: 1901-1909
作者:  Li E.;  Zhang Z.;  Jiang B.;  Yan L.;  Park J.W.;  Xu R.-H.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/12/20
And Culture  Derivation  Human Embryonic Stem Cells  Mesenchymal Stem Cells  Serum  
Scalable generation of mesenchymal stem cells from human embryonic stem cells in 3D Journal article
International Journal of Biological Sciences, 2018,Volume: 14,Issue: 10,Page: 1196-1210
作者:  Yan L.;  Jiang B.;  Li E.;  Wang X.;  Ling Q.;  Zheng D.;  Park J.W.;  Chen X.;  Cheung E.;  Du X.;  Li Y.;  Cheng G.;  He E.;  Xu R.-H.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/12/20
3d  Colitis  Human Pluripotent Stem Cells  Mesenchymal Stem Cells  Spheroids  
Heterogenic transplantation of bone marrow-derived rhesus macaque mesenchymal stem cells ameliorates liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in mouse Journal article
PEERJ, 2018,Volume: 6
作者:  Fu, Xufeng;  Jiang, Bin;  Zheng, Bingrong;  Yan, Yaping;  Wang, Junfeng;  Duan, Yanchao;  Li, Shanshan;  Yan, Li;  Wang, Hong;  Chen, Bingbing;  Sang, Xiongbo;  Ji, Weizhi;  Xu, Ren-He;  Si, Wei
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Mesenchymal Stem Cells  Liver Fibrosis  Paracrine Effects  Rhesus Macaque  
Hybrid Nanomedicine Fabricated from Photosensitizer‐Terminated Metal–Organic Framework Nanoparticles for Photodynamic Therapy and Hypoxia‐Activated Cascade Chemotherapy Journal article
small, 2018,Volume: 15,Issue: 4
作者:  Zhimei He;  Yunlu Dai;  Xiangli Li;  Dan Guo;  Yijing Liu;  Xiaolin Huang;  Jingjing Jiang;  Sheng Wang;  Guizhi Zhu;  Fuwu Zhang;  Lisen Lin;  Jun‐Jie Zhu;  Guocan Yu;  Xiaoyuan Chen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/28
Banoxantrone  Cascade Therapy  Hypoxia‐activated Prodrugs  Nanoscale Metal–organic Frameworks  Photodynamic Therapy  
Intrathecal delivery of human ESC-derived mesenchymal stem cell spheres promotes recovery of a primate multiple sclerosis model Journal article
Cell Death Discovery, 2018,Volume: 4,Issue: 89
作者:  Li Yan;  Bin Jiang;  Yuyu Niu;  Hongxuan Wang;  Enqin Li;  Yaping Yan;  Huiyan Sun;  Yanchao Duan;  Shaohui Chang;  Guokai Chen;  Weizhi Ji;  Ren-He Xu;  Wei Si
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/01/09
Spheroidal formation preserves human stem cells for prolonged time under ambient conditions for facile storage and transportation Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 133,Page: 275-286
作者:  Jiang, Bin;  Yan, Li;  Miao, Zhengqiang;  Li, Enqin;  Wong, Koon Ho;  Xu, Ren-He
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Stem Cells  Spheroids  Ambient  Hypothermia  Survival  
Recapitulating and correcting marfan syndrome in a cellular model Journal article
International Journal of Biological Sciences, 2017,Volume: 13,Issue: 5,Page: 588-603
作者:  Park J.W.;  Yan L.;  Stoddard C.;  Wang X.;  Yue Z.;  Crandall L.;  Robinson T.;  Chang Y.;  Denton K.;  Li E.;  Jiang B.;  Zhang Z.;  Martins-Taylor K.;  Yee S.-P.;  Nie H.;  Gu F.;  Si W.;  Xie T.;  Yue L.;  Xu R.-H.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/20
Disease Modeling  Genome Editing  Human Pluripotent Stem Cells  Marfan Syndrome  Osteogenesis  Smooth Muscle  
Immune modulatory mesenchymal stem cells derived from human embryonic stem cells through a trophoblast-like stage Journal article
Stem Cells, 2016,Volume: 34,Issue: 2,Page: 380-391
作者:  Wang X.;  Lazorchak A.S.;  Song L.;  Li E.;  Zhang Z.;  Jiang B.;  Xu R.-H.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/20
Autoimmune Disease  Cellular Therapy  Differentiation  Embryonic Stem Cells  Immunosuppression  Mesenchymal Stem Cells  
Quantitative multispectral photoacoustic tomography and wavelength optimization Journal article
Journal of X-Ray Science and Technology, 2010,Volume: 18,Issue: 4,Page: 415-427
作者:  Xiao J.;  Yuan Z.;  He J.;  Jiang H.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/17
Finger Joints  Image Reconstruction Techniques  Inverse Problem  Multispectral Photoacoustic Imaging  Osteoarthritis  Photoacoustic Tomography  
Synthesis, crystal structure and NLO properties of a novel ruthenium(II) complex with unusual coordination mode Journal article
TRANSITION METAL CHEMISTRY, 2005,Volume: 30,Issue: 7,Page: 778-785
作者:  Yu-Peng Tian;  Ming-Liang Zhang;  Zhang-Jun Hu;  Han-Mei Hu;  Jie-Ying Wu;  Xuan-Jun Zhang;  Sheng-Yi Zhang;  Xu-Tang Tao;  Min-Hua Jiang;  He-Ping Chen;  Suchada Chantrapromma;  Hoong-Kun Fun
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/01/23