UM

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
TNFR2-expressing CD4(+) Foxp3(+) regulatory T cells in cancer immunology and immunotherapy Journal article
Progress in Molecular Biology and Translational Science, 2019
作者:  Jiang He;  Ruixin Li;  Yibo Chen;  Yuanjia Hu;  Xin Chen
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2019/05/08
Regulatory t Cells  Immunotherapy  Cancer  Tumor Necrosis Factor Receptor Type 2  Tumor Necrosis Factor  
Mapping of quantitative trait loci associated with rice black-streaked dwarf virus disease and its insect vector in rice (Oryza sativa L.) Journal article
Plant Breeding, 2018,Volume: 137,Issue: 5,Page: 698-705
作者:  Xu T.;  Liu Y.;  Zhang L.;  Liu L.;  Wang C.;  Hu J.;  Sun Z.;  Pan G.;  Xiao S.;  He J.;  Huang J.;  Qiu Z.;  Fan D.;  Jiang L.;  Cheng X.;  Zhai H.;  Wan J.
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/11/07
Quantitative Trait Loci  Rice (Oryza Sativa L.)  Rice Black-streaked Dwarf Virus Disease  Small Brown Planthopper  
A novel design of a polynuclear co-delivery system for safe and efficient cancer therapy Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2018,Volume: 54,Issue: 63,Page: 8737-8740
作者:  Xing, Lei;  Zhang, Jia-Liang;  Zhou, Tian-Jiao;  He, Yu-Jing;  Cui, Peng-Fei;  Gong, Jia-Hui;  Sun, Minjie;  Lu, Jin-Jian;  Huang, Zhangjian;  Jin, Liang;  Jiang, Hu-Lin
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Scalable generation of mesenchymal stem cells from human embryonic stem cells in 3D Journal article
International Journal of Biological Sciences, 2018,Volume: 14,Issue: 10,Page: 1196-1210
作者:  Yan L.;  Jiang B.;  Li E.;  Wang X.;  Ling Q.;  Zheng D.;  Park J.W.;  Chen X.;  Cheung E.;  Du X.;  Li Y.;  Cheng G.;  He E.;  Xu R.-H.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/12/20
3d  Colitis  Human Pluripotent Stem Cells  Mesenchymal Stem Cells  Spheroids  
TNF Receptor Type II as an Emerging Drug Target for the Treatment of Cancer, Autoimmune Diseases, and Graft-Versus-Host Disease: Current Perspectives and In Silico Search for Small Molecule Binders Journal article
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Shaikh, Faraz;  He, Jiang;  Bhadra, Pratiti;  Chen, Xin;  Siu, Shirley W., I
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Tnf Receptor Type Ii  Tnf  Regulatory t Cells  Virtual Screening  Drug Discovery  Mm-pbsa  
Blockade of TNFR2 signaling enhances the immunotherapeutic effect of CpG ODN in a mouse model of colon cancer Journal article
SCIENCE SIGNALING, 2018,Volume: 11,Issue: 511
作者:  Nie, Yingjie;  He, Jiang;  Shirota, Hidekazu;  Trivett, Anna L.;  Yang, De;  Klinman, Dennis M.;  Oppenheim, Joost J.;  Chen, Xin
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Efficient Mucosal Immunization by Mucoadhesive and pH-Sensitive Polymeric Vaccine Delivery System Journal article
Macromolecular Research, 2018
作者:  Lei Xin;  Tian-Jiao Zhou;  Ya-Tong Fan;  Yu-jing He;  Tao Pang;  Ki-Hyun Cho;  Jin-Jian Lu;  Hu-Lin Jiang;  Chong-Su Cho
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/15
Mucosal Immunization  Mucoadhesive Polymer  Ph-sensitive  Vaccine Delivery  m Cell Targeting  
DEPDC1 is required for cell cycle progression and motility in nasopharyngeal carcinoma Journal article
ONCOTARGET, 2017,Volume: 8,Issue: 38,Page: 63605-63619
作者:  Feng, Xuefei;  Zhang, Chundong;  Zhu, Ling;  Zhang, Lian;  Li, Hongxia;  He, Longxia;  Mi, Yan;  Wang, Yitao;  Zhu, Jiang;  Bu, Youquan
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/01
DEPDC1  cell cycle  mitosis  nasopharyngeal carcinoma  
Hepatoprotective properties of &ITPenthorum chinense&IT Pursh against carbon tetrachloride-induced acute liver injury in mice Journal article
CHINESE MEDICINE, 2017,Volume: 12
作者:  Wang, M;  Zhang, XJ;  Feng, RB;  Jiang, Y;  Zhang, DY;  He, CW;  Li, P;  Wan, JB
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2020/01/09
Penthorum Chinense Pursh  Carbon Tetrachloride  Nuclear Factor E2‑related Factor 2  Hepatotoxicity  Oxidative Stress