UM

浏览/检索结果: 共64条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Unlocking the significant role of shell material for lithium-ion battery safety Journal article
MATERIALS & DESIGN, 2018,Volume: 160,Page: 601-610
作者:  Wang, Lubing;  Yin, Sha;  Yu, Zhexun;  Wang, Yonggang;  Yue, T. X.;  Zhao, Jing;  Xie, Zhengchao;  Li, Yangxing;  Xu, Jun
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/17
Lithium-ion battery shell  Dynamic behavior  Constitutive modeling  Strain rate dependency  Internal short-circuit  
Prevalence of major depressive disorder in children and adolescents in China: A systematic review and meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 241,Page: 592-598
作者:  Xu Dan-Dan;  Rao Wen-Wang;  Cao Xiao-Lan;  Wen Si-Ying;  Che Weng-Ian;  Chee, Ng H.;  Ungvari, Gabor S.;  Du Yasong;  Zhang Ling;  Xiang Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Depression  Children  Adolescents  Prevalence  Meta-analysis  China  
Prevalence of major depressive disorder in older adults in China: A systematic review and meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 241,Page: 297-304
作者:  Fei, Wang;  Zhang Qing-E;  Ling, Zhang;  Chee, Ng H.;  Ungvari, Gabor S.;  Zhen, Yuan;  June, Zhang;  Ling, Zhang;  Xiang Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2018/10/30
Depression  Older Adults  Prevalence  China  
Field survey of Typhoon Hato (2017) and a comparison with storm surge modeling in Macau Journal article
NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES, 2018,Volume: 18,Issue: 12,Page: 3167-3178
作者:  Li, Linlin;  Yang, Jie;  Lin, Chuan-Yao;  Chua, Constance Ting;  Wang, Yu;  Zhao, Kuifeng;  Wu, Yun-Ta;  Liu, Philip Li-Fan;  Switzer, Adam D.;  Mok, Kai Meng;  Wang, Peitao;  Peng, Dongju
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/01/17
Fungal Component Coating Enhances Titanium Implant-Bone Integration Journal article
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2018,Volume: 28,Issue: 46
作者:  Shi, Yuchen;  Wang, Lintao;  Niu, Yiming;  Yu, Na;  Xing, Panfei;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2019/01/17
implant coating  inflammation  macrophages  osseointegration  polysaccharides  
Exploration the effect of structural adjustment on identifying medium and bio-targeting based on two similar coumarin compounds Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 272,Page: 574-581
作者:  Yao, Shun;  Zhang, Gaojian;  Wang, Haiyan;  Song, Jinjin;  Liu, Tianyan;  Yang, Mingdi;  Yu, Jianhua;  Yang, Xingyuan;  Tian, Yupeng;  Zhang, Xuanjun;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Fluorescence Probes  Mercuric Ion  Copper Ion  Lysosome  Mitochondria  Bio-imaging Application  
Quality of life in Chinese patients with schizophrenia: A meta-analysis Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2018,Volume: 268,Page: 392-399
作者:  Lu, Li;  Zeng, Liang-Nan;  Zong, Qian-Qian;  Rao, Wen-Wang;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Li, Jun;  An, Feng-Rong;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Quality Of Life  Meta-analysis  China  
Andrographolide derivative as STAT3 inhibitor that protects acute liver damage in mice Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018,Volume: 26,Issue: 18,Page: 5053-5061
作者:  Chen, Shao-Ru;  Li, Feng;  Ding, Mo-Yu;  Wang, Decai;  Zhao, Qi;  Wang, Yitao;  Zhou, Guo-Chun;  Wang, Ying
浏览  |  Adobe PDF(2009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/49  |  提交时间:2018/10/30
Andrographolide  Stat3 Inhibitor  Acute Liver Damage  Inflammation  
Dihydronortanshinone, a natural product, alleviates LPS-induced inflammatory response through NF-κB, mitochondrial ROS, and MAPK pathways Journal article
Toxicology and Applied Pharmacology, 2018,Volume: 355,Page: 1-8
作者:  Wu X.;  Gao H.;  Hou Y.;  Yu J.;  Sun W.;  Wang Y.;  Chen X.;  Feng Y.;  Xu Q.-M.;  Chen X.
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/12/28
Dihydronortanshinone  Inflammation  Lps  Macrophage  
Low-Threshold Whispering-Gallery Mode Upconversion Lasing via Simultaneous Six-Photon Absorption Journal article
ADVANCED OPTICAL MATERIALS, 2018,Volume: 6,Issue: 17
作者:  Chen, Anqi;  Zhu, Hai;  Wu, Yanyan;  Yang, Decheng;  Li, Jinyu;  Yu, Siufung;  Chen, Zhiyang;  Ren, Yuhao;  Gui, Xuchun;  Wang, Shuangpeng;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
lasing  microcavities  multiphoton absorption  upconversion