UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Garcinone E induces apoptosis and inhibits migration and invasion in ovarian cancer cells Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Xu, Xiao-Huang;  Liu, Qian-Yu;  Li, Ting;  Liu, Jian-Lin;  Chen, Xin;  Huang, Li;  Qiang, Wen-An;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Lin, Li-Gen;  Lu, Jin-Jian
浏览  |  Adobe PDF(5330Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:149/11  |  提交时间:2018/10/30
Schisandrin B regulates lipid metabolism in subcutaneous adipocytes Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Kwan, Hiu Yee;  Wu, Jiahui;  Su, Tao;  Chao, Xiao-Juan;  Yu, Hua;  Liu, Bin;  Fu, Xiuqiong;  Tse, Anfernee Kai Wing;  Chan, Chi Leung;  Fong, Wang Fun;  Yu, Zhi-ling
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
The Expression of Formyl Peptide Receptor 1 is Correlated with Tumor Invasion of Human Colorectal Cancer Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Li, Shu-Qin;  Su, Ning;  Gong, Ping;  Zhang, Hai-Bo;  Liu, Jin;  Wang, Ding;  Sun, Yan-Ping;  Zhang, Yan;  Qian, Feng;  Zhao, Bo;  Yu, Yang;  Ye, Richard D.
浏览  |  Adobe PDF(1423Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:121/4  |  提交时间:2018/10/30
Association between schizophrenia and violence among Chinese female offenders Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2017,Volume: 7
作者:  Wang, Jun;  Li, Chun;  Zhu, Xiao-min;  Zhang, Si-mei;  Zhou, Jian-song;  Li, Qi-guang;  Wang, Qun;  Zhong, Shao-ling;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Xiang, Yu-tao;  Wang, Xiao-ping
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30