UM

浏览/检索结果: 共13条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Imaging nucleus viscosity and G-quadruplex DNA in living cells using a nucleus-targeting two-photon fluorescent probe Journal article
ANALYST, 2018,Volume: 143,Issue: 23,Page: 5799-5804
作者:  Sun, Wan;  Cui, Jing-Xue;  Ma, Le-Le;  Lu, Zhong-Lin;  Gong, Bing;  He, Lan;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/17
Multifunctional two-dimensional semiconductors SnP3: universal mechanism of layer-dependent electronic phase transition Journal article
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 2018,Volume: 30,Issue: 47
作者:  Gong, Peng-Lai;  Zhang, Fang;  Huang, Liang-Feng;  Zhang, Hu;  Li, Liang;  Xiao, Rui-Chun;  Deng, Bei;  Pan, Hui;  Shi, Xing-Qiang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/01/17
Metal-to-semiconductor Transition  Lone-pair Electrons  Two-dimensional Snp3  
Engineered antibody CH2 domains binding to nucleolin: Isolation, characterization and improvement of aggregation Journal article
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 2017,Volume: 485,Issue: 2,Page: 446-453
作者:  Li, Dezhi;  Gong, Rui;  Zheng, Jun;  Chen, Xihai;  Dimitrov, Dimiter S.;  Zhao, Qi
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Antibody Domain  Ch2  Nucleolin  Yeast Display  Monoclonal Antibody  Aggregation Prone Region  
Yeast Microcapsule-Mediated Targeted Delivery of Diverse Nanoparticles for Imaging and Therapy via the Oral Route Journal article
NANO LETTERS, 2017,Volume: 17,Issue: 2,Page: 1056-1064
作者:  Zhou, Xing;  Zhang, Xiangjun;  Han, Songling;  Dou, Yin;  Liu, Mengyu;  Zhang, Lin;  Guo, Jiawei;  Shi, Qing;  Gong, Genghao;  Wang, Ruibing;  Hu, Jiang;  Li, Xiaohui;  Zhang, Jianxiang
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Yeast  Microcapsule  Nanoparticle  Oral Targeting  Drug Delivery  Imaging  
Blind image separation based on reorganization of block DCT Journal article
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, 2016,Volume: 75,Issue: 19,Page: 12101-12121
作者:  Zhang, Yujie;  Yang, Diwei;  Qi, Rui;  Gong, Zhiguo
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2019/05/10
Sparse Component Analysis  Blind Image Separation  Blocked Discrete Cosine Transform  Reorganization  
Cascade Analog to Digital Converting System Patent
专利类型: 发明专利, 专利号: US8466823B2, 申请日期: 2011-08-05, 公开日期: 2013-06-18
作者:  U-Fat CHIO;  He-Gong Wei;  Yan Zhu;  Sai-Weng Sin;  Seng-Pan U;  Rui Paulo da Silva Martins;  Franco Maloberti
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/03/06
Delay generator Patent
专利类型: 发明专利, 专利号: US8441295B2, 申请日期: 2011-11-04, 公开日期: 2013-05-14
作者:  He-Gong Wei;  U-Fat CHIO;  Sai-Weng Sin;  Seng-Pan U;  Rui Paulo da Silva Martins
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2019/02/26
A 0.024 mm2 4.9 fJ 10-bit 2 MS/s SAR ADC in 65 nm CMOS Conference paper
2012 Proceedings of the ESSCIRC (ESSCIRC), Bordeaux, France, 17-21 Sept. 2012
作者:  Guohe Yin;  He-Gong Wei;  U–Fat Chio;  Sai-Weng Sin;  Seng-Pan U;  Zhihua Wang;  Rui Paulo Martins
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/02/11
Analgo-to-digital Converter  Successive Approximation Register  Ultra-low Power  Sensor Applications  
A 22.4 μw 80dB SNDR ΣΔ modulator with passive analog adder and SAR quantizer for EMG application Conference paper
2012 IEEE Asian Solid State Circuits Conference (A-SSCC), Kobe, JAPAN, NOV 12-14, 2012
作者:  Zhijie Chen;  Yang Jiang;  Chenyan Cai;  He-Gong Wei;  Sai-Weng Sin;  Seng-Pan U;  Zhihua Wang;  Rui Paulo Martins
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/02/11
Σδ Modulator  Sar Quantizer  Passive Analog Adder