UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Synthesis, crystal structure and NLO properties of a novel ruthenium(II) complex with unusual coordination mode Journal article
TRANSITION METAL CHEMISTRY, 2005,Volume: 30,Issue: 7,Page: 778-785
作者:  Yu-Peng Tian;  Ming-Liang Zhang;  Zhang-Jun Hu;  Han-Mei Hu;  Jie-Ying Wu;  Xuan-Jun Zhang;  Sheng-Yi Zhang;  Xu-Tang Tao;  Min-Hua Jiang;  He-Ping Chen;  Suchada Chantrapromma;  Hoong-Kun Fun
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/01/23
Two novel two-photon polymerization initiators with extensive application prospects Journal article
CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 2004,Volume: 388,Issue: 4-6,Page: 325-329
作者:  Tian, YP;  Zhang, ML;  Yu, XQ;  Xu, GB;  Ren, Y;  Yang, JX;  Wu, JY;  Zhang, XJ;  Tao, XT;  Zhang, SY;  Jiang, MH
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/23
Structural diversity and properties of a series of dinuclear and mononuclear copper(II) and copper(I) carboxylato complexes Journal article
New Journal of Chemistry, 2002,Volume: 26,Issue: 10,Page: 1468-1473
作者:  Yu-Peng Tian;  Xuan-Jun Zhang;  Jie-Ying Wu;  Hoong-Kun Fun;  Min-Hua Jiang;  Zhi-Qiang Xu;  Anwar Usman;  Suchada Chantraprommad;  Laurence K. Thompsone
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/17