UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Draft genome of the Northern snakehead, Channa argus Journal article
GIGASCIENCE, 2017,Volume: 6,Issue: 4
作者:  Xu, Jian;  Bian, Chao;  Chen, Kunci;  Liu, Guiming;  Jiang, Yanliang;  Luo, Qing;  You, Xinxin;  Peng, Wenzhu;  Li, Jia;  Huang, Yu;  Yi, Yunhai;  Dong, Chuanju;  Deng, Hua;  Zhang, Songhao;  Zhang, Hanyuan;  Shi, Qiong;  Xu, Peng
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Channa argus  genome assembly  annotation  gene prediction