UM

浏览/检索结果: 共11条,第1-10条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Microbleeds in fronto-subcortical circuits are predictive of dementia conversion in patients with vascular cognitive impairment but no dementia Journal article
NEURAL REGENERATION RESEARCH, 2018,Volume: 13,Issue: 11,Page: 1913-1918
作者:  Chen, Yang-Kun;  Xiao, Wei-Min;  Li, Wei;  Ni, Zhuo-Xin;  Liu, Yong-Lin;  Xu, Li;  Qu, Jian-Feng;  Ng, Chee H.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
cerebrovascular disease  stroke  cerebral microbleeds  cognitive impairment  fronto-subcortical circuits  small vessel disease  white matter hyperintensities  lacunar infarct  magnetic resonance imaging  subcortical ischemic vascular disease  
Discrimination of three Siegesbeckiae Herba species using UPLC-QTOF/MS-based metabolomics approach Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Kunming, PEOPLES R CHINA, AUG 25-30, 2018
作者:  Tao, Hong-Xun;  Xiong, Wei;  Zhao, Guan-Ding;  Peng, Yu;  Zhong, Zhang-Feng;  Xu, Liang;  Duan, Ran;  Tsim, Karl W. K.;  Yu, Hua;  Wang, Yi-Tao
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/10/30
Metabolomics  Traditional Chinese Medicines  Multi-origin Herbs  Siegesbeckiae Herba Species  Uplc-qtof/ms  
The development and validation of a short version of the 33-item Hypomania Checklist (HCL-33) Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 235,Page: 206-210
作者:  Wang, Yuan-Yuan;  Feng, Yuan;  Xu, Dan-Dan;  Huang, Wei;  Chow, Ines H. I.;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Yuan, Zhen;  Wang, Gang;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Bipolar Disorder  Major Depressive Disorder  Screening  Hcl  
Paeoniflorin Promotes Angiogenesis in A Vascular Insufficiency Model of Zebrafish in vivo and in Human Umbilical Vein Endothelial Cells in vitro Journal article
CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE, 2018,Volume: 24,Issue: 7,Page: 494-501
作者:  Xin Qi-qi;  Yang Bin-rui;  Zhou He-feng;  Wang Yan;  Yi Bo-wen;  Cong Wei-hong;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Chen Ke-ji
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
angiogenesis  paeoniflflorin  zebrafifish  human umbilical vein endothelial cell  
Interference of Quercetin on Astragalus Polysaccharide-Induced Macrophage Activation Journal article
MOLECULES, 2018,Volume: 23,Issue: 7
作者:  Li, Zhi-Peng;  Liu, Hong-Bing;  Zhang, Quan-Wei;  Li, Li-Feng;  Bao, Wan-Rong;  Ma, Dik-Lung;  Leung, Chung-Hang;  Bian, Zhao-Xiang;  Lu, Ai-Ping;  Han, Quan-Bin
浏览  |  Adobe PDF(1815Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:138/10  |  提交时间:2018/10/30
Astragalus Polysaccharide  Quercetin  Cytokines  Macrophage  Foods  
Main active constituent identification in Guanxinjing capsule, a traditional Chinese medicine, for the treatment of coronary heart disease complicated with depression Journal article
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, 2018,Volume: 39,Issue: 6,Page: 975-987
作者:  Zhang, Yan-qiong;  Guo, Qiu-yan;  Li, Qiu-yue;  Ren, Wei-qiong;  Tang, Shi-huan;  Wang, Song-song;  Liang, Ri-xin;  Li, De-feng;  Zhang, Yi;  Xu, Hai-yu;  Yang, Hong-jun
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
traditional Chinese medicine  Guanxinjing capsule  coronary heart disease  depression  integrative pharmacology  in silico ADME prediction  target prediction  network analysis  
Reproductive role of miRNA in the hypothalamic-pituitary axis Journal article
MOLECULAR AND CELLULAR NEUROSCIENCE, 2018,Volume: 88,Page: 130-137
作者:  Cao, Chunyu;  Ding, Yifei;  Kong, Xiangjun;  Feng, Guangde;  Xiang, Wei;  Chen, Long;  Yang, Fang;  Zhang, Ke;  Chu, Mingxing;  Wang, Pingqing;  Zhang, Baoyun
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
MiRNA  Hypothalamus-pituitary axis  GnRH neuron  Reproduction  
Investigation of hypoxia networks in ovarian cancer via bioinformatics analysis Journal article
JOURNAL OF OVARIAN RESEARCH, 2018,Volume: 11
作者:  Zhang, Ke;  Kong, Xiangjun;  Feng, Guangde;  Xiang, Wei;  Chen, Long;  Yang, Fang;  Cao, Chunyu;  Ding, Yifei;  Chen, Hang;  Chu, Mingxing;  Wang, Pingqing;  Zhang, Baoyun
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Ovarian cancer  Bioinformatics analyses  ErbB signaling pathway  Molecular mechanism  Hypoxia  
Antagonistic actions of juvenile hormone and 20-hydroxyecdysone within the ring gland determine developmental transitions in Drosophila Journal article
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2018,Volume: 115,Issue: 1,Page: 139-144
作者:  Liu, Suning;  Li, Kang;  Gao, Yue;  Liu, Xi;  Chen, Weiting;  Ge, Wei;  Feng, Qili;  Palli, Subba R.;  Li, Sheng
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Juvenile Hormone  20-hydroxyecdysone  Ring Gland  Hormone Biosynthesis  Antagonistic Action  
Comparing two short versions of the 32-item Hypomania Checklist (HCL-32) for patients with bipolar disorder Journal article
Perspect Psychiatr Care., 2018
作者:  Yuan‐Yuan Wang PhD;  Yuan Feng MD;  Fei Wang MD;  Wei Huang MD;  Chee H. Ng MBBS, MD;  Gabor S. Ungvari MD, PhD;  Gang Wang MD;  Yu‐Tao Xiang MD, PhD
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/07
Bipolar Disorder  Specificity  Sensitivity  Screening