UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Investigation of hypoxia networks in ovarian cancer via bioinformatics analysis Journal article
JOURNAL OF OVARIAN RESEARCH, 2018,Volume: 11
作者:  Zhang, Ke;  Kong, Xiangjun;  Feng, Guangde;  Xiang, Wei;  Chen, Long;  Yang, Fang;  Cao, Chunyu;  Ding, Yifei;  Chen, Hang;  Chu, Mingxing;  Wang, Pingqing;  Zhang, Baoyun
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Ovarian cancer  Bioinformatics analyses  ErbB signaling pathway  Molecular mechanism  Hypoxia