UM

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Hot electron-hole plasma dynamics and amplified spontaneous emission in ZnTe nanowires Journal article
Nanoscale, 2017,Volume: 9,Issue: 40,Page: 15612-15621
作者:  Peng, Shaomin;  Xing, Guichuan;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanocarriers for TRAIL delivery: driving TRAIL back on track for cancer therapy Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 37,Page: 13879-13904
作者:  Wu, Xu;  Wang, Shengpeng;  Li, Mingxing;  Wang, Anqi;  Zhou, Yangyang;  Li, Peng;  Wang, Yitao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
pH-Responsive prodrug nanoparticles based on a sodium alginate derivative for selective co-release of doxorubicin and curcumin into tumor cells Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 34,Page: 12533-12542
作者:  Gao, Cheng;  Tang, Fan;  Gong, Guiyi;  Zhang, Jianxiang;  Hoi, Maggie P. M.;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
PH-Responsive prodrug nanoparticles based on a sodium alginate derivative for selective co-release of doxorubicin and curcumin into tumor cells Journal article
Nanoscale, 2017,Volume: 9,Issue: 34,Page: 12533-12542
作者:  Gao C.;  Tang F.;  Gong G.;  Zhang J.;  Hoi M.P.M.;  Lee S.M.Y.;  Wang R.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/11/06
Graphitic nanocapsules: design, synthesis and bioanalytical applications Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 30,Page: 10529-10543
作者:  Ding, Ding;  Xu, Yiting;  Zou, Yuxiu;  Chen, Long;  Chen, Zhuo;  Tan, Weihong
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Concealing the taste of the Guinness World's most bitter substance by using a synthetic nanocontainer Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 30,Page: 10606-10609
作者:  Yang, Xue;  Li, Shengke;  Zhang, Qing-Wen;  Zheng, Ying;  Bardelang, David;  Wang, Lian-Hui;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/31
A one-dimensional random laser based on artificial high-index contrast scatterers Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 21,Page: 6959-6964
作者:  Wu, Yanyan;  Ren, Yuhao;  Chen, Anqi;  Chen, Zhiyang;  Liang, Yunfeng;  Li, Jinyu;  Lou, Guanlin;  Zhu, Hai;  Gui, Xuchun;  Wang, Shuangpeng;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
A MnO2 nanosheet-assisted GSH detection platform using an iridium(III) complex as a switch-on luminescent probe Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 14,Page: 4677-4682
作者:  Dong, Zhen-Zhen;  Lu, Lihua;  Ko, Chung-Nga;  Yang, Chao;  Li, Shengnan;  Lee, Ming-Yuen;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung
浏览  |  Adobe PDF(1760Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:155/14  |  提交时间:2018/10/30
AuGd integrated nanoprobes for optical/MRI/CT triple-modal in vivo tumor imaging Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 13,Page: 4620-4628
作者:  Xu, Chao;  Wang, Yaling;  Zhang, Chunyu;  Jia, Yanwei;  Luo, Yunjing;  Gao, Xueyun
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Novel design of highly [110]-oriented barium titanate nanorod array and its application in nanocomposite capacitors Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 12,Page: 4255-4264
作者:  Yao, Lingmin;  Pan, Zhongbin;  Zhai, Jiwei;  Chen, Haydn H. D.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30