UM

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Protein-modified conjugated polymer nanoparticles with strong near-infrared absorption: a novel nanoplatform to design multifunctional nanoprobes for dual-modal photoacoustic and fluorescence imaging Journal article
NANOSCALE, 2018,Volume: 10,Issue: 42,Page: 19742-19748
作者:  Gao, Duyang;  Zhang, Pengfei;  Liu, Yubin;  Sheng, Zonghai;  Chen, Huajie;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
Multi-layer nanoarrays sandwiched by anodized aluminium oxide membranes: an approach to an inexpensive, reproducible, highly sensitive SERS substrate Journal article
NANOSCALE, 2018,Volume: 10,Issue: 34,Page: 16278-16283
作者:  Zhao, Chengchun;  Zhu, Yuan;  Chen, Li;  Zhou, Shaoxin;  Su, Yuquan;  Ji, Xu;  Chen, Anqi;  Gui, Xuchun;  Tang, Zikang;  Liu, Zhaowei
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Tunable photoluminescence in a van der Waals heterojunction built from a MoS2 monolayer and a PTCDA organic semiconductor Journal article
NANOSCALE, 2018,Volume: 10,Issue: 34,Page: 16107-16115
作者:  Habib, Mohammad Rezwan;  Li, Hongfei;  Kong, Yuhan;  Liang, Tao;  Obaidulla, Sk. Md.;  Xie, Shuang;  Wang, Shengping;  Ma, Xiangyang;  Su, Huanxing;  Xu, Mingsheng
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Enhancement of two-photon absorption photoresponse based on whispering gallery modes Journal article
NANOSCALE, 2018,Volume: 10,Issue: 29,Page: 14047-14054
作者:  Chen, Zhiyang;  Lou, Guanlin;  Zhu, Hai;  Chen, Anqi;  Wu, Yanyan;  Ren, Yuhao;  Li, Jinyu;  Qiu, Zhiren;  Gui, Xuchun;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Ultra-stretchable and highly sensitive strain sensor based on gradient structure carbon nanotubes Journal article
NANOSCALE, 2018,Volume: 10,Issue: 28,Page: 13599-13606
作者:  Liang, Binghao;  Lin, Zhiqiang;  Chen, Wenjun;  He, Zhongfu;  Zhong, Jing;  Zhu, Hai;  Tang, Zikang;  Gui, Xuchun
收藏  |  浏览/下载:24/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanocarriers for TRAIL delivery: driving TRAIL back on track for cancer therapy Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 37,Page: 13879-13904
作者:  Wu, Xu;  Wang, Shengpeng;  Li, Mingxing;  Wang, Anqi;  Zhou, Yangyang;  Li, Peng;  Wang, Yitao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
pH-Responsive prodrug nanoparticles based on a sodium alginate derivative for selective co-release of doxorubicin and curcumin into tumor cells Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 34,Page: 12533-12542
作者:  Gao, Cheng;  Tang, Fan;  Gong, Guiyi;  Zhang, Jianxiang;  Hoi, Maggie P. M.;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30
Graphitic nanocapsules: design, synthesis and bioanalytical applications Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 30,Page: 10529-10543
作者:  Ding, Ding;  Xu, Yiting;  Zou, Yuxiu;  Chen, Long;  Chen, Zhuo;  Tan, Weihong
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Concealing the taste of the Guinness World's most bitter substance by using a synthetic nanocontainer Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 30,Page: 10606-10609
作者:  Yang, Xue;  Li, Shengke;  Zhang, Qing-Wen;  Zheng, Ying;  Bardelang, David;  Wang, Lian-Hui;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/31
A one-dimensional random laser based on artificial high-index contrast scatterers Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 21,Page: 6959-6964
作者:  Wu, Yanyan;  Ren, Yuhao;  Chen, Anqi;  Chen, Zhiyang;  Liang, Yunfeng;  Li, Jinyu;  Lou, Guanlin;  Zhu, Hai;  Gui, Xuchun;  Wang, Shuangpeng;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30