UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Selective Inhibition of Lysine-Specific Demethylase 5A (KDM5A) Using a Rhodium(III) Complex for Triple-Negative Breast Cancer Therapy Journal article
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2018,Volume: 57,Issue: 40,Page: 13091-13095
作者:  Yang, Guan-Jun;  Wang, Wanhe;  Mok, Simon Wing Fai;  Wu, Chun;  Law, Betty Yuen Kwan;  Miao, Xiang-Min;  Wu, Ke-Jia;  Zhong, Hai-Jing;  Wong, Chun-Yuen;  Wong, Vincent Kam Wai;  Ma, Dik-Lung;  Leung, Chung-Hang
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2018/10/30
Drug Discovery  Epigenetics  Medicinal Chemistry  Triple-negative Breast Cancer  
Recognition-then-Reaction Enables Site-Selective Bioconjugation to Proteins on Live-Cell Surfaces Journal article
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2017,Volume: 56,Issue: 39,Page: 11954-11957
作者:  Cui, Cheng;  Zhang, Hui;  Wang, Ruowen;  Cansiz, Sena;  Pan, Xiaoshu;  Wan, Shuo;  Hou, Weijia;  Li, Long;  Chen, Meiwan;  Liu, Yuan;  Chen, Xigao;  Liu, Qiaoling;  Tan, Weihong
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
aptamer template  cell-surface modification  protein conjugation  site-selective  
Antagonizing STAT3 dimerization with a rhodium(III) complex Journal article
Angewandte Chemie - International Edition, 2014,Volume: 53,Issue: 35,Page: 9178
作者:  Ma D.-L.;  Liu L.-J.;  Leung K.-H.;  Chen Y.-T.;  Zhong H.-J.;  Chan D.S.-H.;  Wang H.-M.D.;  Leung C.-H.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Antitumor Agents  Cytotoxicity  Dimerization  Protein-protein Interactions  Rhodium  
A metal-based inhibitor of tumor necrosis factor-α Journal article
Angewandte Chemie - International Edition, 2012,Volume: 51,Issue: 36,Page: 9010
作者:  Leung C.-H.;  Zhong H.-J.;  Yang H.;  Cheng Z.;  Chan D.S.-H.;  Ma V.P.-Y.;  Abagyan R.;  Wong C.-Y.;  Ma D.-L.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/30
Inhibitors  Iridium(Iii) Complexes  Metal-based Inhibitors  Protein-protein Interactions  Tumor Necrosis Factor