UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件                    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
DJ-1 promotes colorectal cancer progression through activating PLAGL2/Wnt/BMP4 axis Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2018,Volume: 9
作者:  Zhou, Jing;  Liu, Hao;  Zhang, Lian;  Liu, Xin;  Zhang, Chundong;  Wang, Yitao;  He, Qing;  Zhang, Ying;  Li, Yi;  Chen, Quanmei;  Zhang, Lu;  Wang, Kui;  Bu, Youquan;  Lei, Yunlong
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/11/01
SIRT3 protects hepatocytes from oxidative injury by enhancing ROS scavenging and mitochondrial integrity Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2017,Volume: 8
作者:  Liu, Jingxin;  Li, Dan;  Zhang, Tian;  Tong, Qiang;  Ye, Richard Dequan;  Lin, Ligen
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Total tanshinones exhibits anti-inflammatory effects through blocking TLR4 dimerization via the MyD88 pathway Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2017,Volume: 8
作者:  Gao, Hongwei;  Liu, Xin;  Sun, Wen;  Kang, Naixin;  Liu, Yanli;  Yang, Shilin;  Xu, Qiong-ming;  Wang, Chunming;  Chen, Xiuping
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/10/30