UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A Water-Soluble, Two-Photon Probe for Imaging Endogenous Hypochlorous Acid in Live Tissue Journal article
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2018,Volume: 24,Issue: 22,Page: 5748-5753
作者:  Xing, Panfei;  Feng, Yanxian;  Niu, Yiming;  Li, Qiu;  Zhang, Zhe;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
收藏  |  浏览/下载:37/0  |  提交时间:2018/10/30
Endogenous Hypochlorous Acid  Fluorescent Probe  Live Tissue  Two-photon  Water-soluble  
Luminescent iridium(III) complexes as COX-2-specific imaging agents in cancer cells Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2017,Volume: 53,Issue: 19,Page: 2822-2825
作者:  Liu, Chenfu;  Yang, Chao;  Lu, Lihua;  Wang, Wanhe;  Tan, Weihong;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung
浏览  |  Adobe PDF(710Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:152/22  |  提交时间:2018/10/30
Real-time detection and imaging of copper(II) in cellular mitochondria Journal article
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, 2017,Volume: 15,Issue: 3,Page: 598-604
作者:  Li, Hong;  Zhang, Ruilong;  Li, Chunxia;  Huang, Bei;  Yu, Tingting;  Huang, Xiaodan;  Zhang, Xuanjun;  Li, Fei;  Zhou, Hongping;  Tian, Yupeng
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30