UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Highly Sensitive, Flexible MEMS Based Pressure Sensor with Photoresist Insulation Layer Journal article
SMALL, 2017,Volume: 13,Issue: 44
作者:  Liang, Binghao;  Chen, Wenjun;  He, Zhongfu;  Yang, Rongliang;  Lin, Zhiqiang;  Du, Huiwei;  Shang, Yuanyuan;  Cao, Anyuan;  Tang, Zikang;  Gui, Xuchun
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/10/30
carbon nanotubes  contact resistance  photoresist  piezoresistive pressure sensor