UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Tunable Chiroptical Properties from the Plasmonic Band to Metal-Ligand Charge Transfer Band of Cysteine-Capped Molybdenum Oxide Nanoparticles Journal article
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2018,Volume: 57,Issue: 32,Page: 10236-10240
作者:  Li, Yiwen;  Cheng, Jiaji;  Li, Jiagen;  Zhu, Xi;  He, Tingchao;  Chen, Rui;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
chiroptics  metal-ligand charge transfer  molybdenum oxide  nanoparticles  surface plasmon  
Tunable Chiroptical Properties from the Plasmonic Band to Metal–Ligand Charge Transfer Band of Cysteine-Capped Molybdenum Oxide Nanoparticles Journal article
Angewandte Chemie - International Edition, 2018,Volume: 57,Issue: 32,Page: 10236-10240
作者:  Li Y.;  Cheng J.;  Li J.;  Zhu X.;  He T.;  Chen R.;  Tang Z.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/04/08
chiroptics  metal–ligand charge transfer  molybdenum oxide  nanoparticles  surface plasmon  
Manipulation of Surface Plasmon Resonance in Sub-Stoichiometry Molybdenum Oxide Nanodots through Charge Carrier Control Technique Journal article
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, 2017,Volume: 121,Issue: 9,Page: 5208-5214
作者:  Li, Yiwen;  Cheng, Jiaji;  Liu, Yizun;  Liu, Peizhao;  Cao, Wanqiang;  He, Tingchao;  Chen, Rui;  Tang, Zikang
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30