UM

浏览/检索结果: 共23条,第1-10条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Rapid and visual detection of aflatoxin B1 in foodstuffs using aptamer/G-quadruplex DNAzyme probe with low background noise Journal article
Food Chemistry, 2019,Volume: 271,Page: 581-587
作者:  Wang L.;  Zhu F.;  Chen M.;  Zhu Y.;  Xiao J.;  Yang H.;  Chen X.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/15
Aflatoxin B1  Aptamer  DNAzyme  Fluorescence  Foodstuffs  Magnetic oxidized multiwall carbon nanotubes  
The influence of physiological environment on the targeting effect of aptamer-guided gold nanoparticles Journal article
NANO RESEARCH, 2019,Volume: 12,Issue: 1,Page: 129-135
作者:  Ding, Ding;  Zhang, Yinling;  Sykes, Edward A.;  Chen, Long;  Chen, Zhuo;  Tan, Weihong
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
targeting effect  aptamer  nanomedicine  physiological environment  
Facile preparation of stable PEG-functionalized quantum dots with glycine-enhanced photoluminescence and their application for screening of aflatoxin B-1 in herbs Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 261,Page: 188-195
作者:  Zhang, Lei;  Dou, Xiaowen;  Zhang, Cheng;  Ying, Guangyao;  Liu, Congmin;  Luo, Jiaoyang;  Li, Qian;  Li, Peng;  Wang, Yitao;  Yang, Meihua
浏览  |  Adobe PDF(2226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:147/23  |  提交时间:2018/10/30
Quantum Dots  Mpeg-hs  Fluorescence Enhancement  Aflatoxin  Medicinal Herb  Flisa  
Isotopic graphene-isolated-Au-nanocrystals with cellular Raman-silent signals for cancer cell pattern recognition Journal article
CHEMICAL SCIENCE, 2018,Volume: 9,Issue: 10,Page: 2842-2849
作者:  Zou, Yuxiu;  Huang, Siqi;  Liao, Yixin;  Zhu, Xupeng;  Chen, Yiqin;  Chen, Long;  Liu, Fang;  Hu, Xiaoxiao;  Tu, Haijun;  Zhang, Liang;  Liu, Zhangkun;  Chen, Zhuo;  Tan, Weihong
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
A point-of-need enzyme linked aptamer assay for Mycobacterium tuberculosis detection using a smartphone Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2018,Volume: 254,Page: 337-346
作者:  Li, Lei;  Liu, Zhonggang;  Zhang, Heng;  Yue, Wanqing;  Li, Cheuk-Wing;  Yi, Changqing
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Mycobacterium tuberculosis  Enzyme linked aptamer assay  Dot-blot assays  Smartphone  Android application  
Recognition-then-Reaction Enables Site-Selective Bioconjugation to Proteins on Live-Cell Surfaces Journal article
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2017,Volume: 56,Issue: 39,Page: 11954-11957
作者:  Cui, Cheng;  Zhang, Hui;  Wang, Ruowen;  Cansiz, Sena;  Pan, Xiaoshu;  Wan, Shuo;  Hou, Weijia;  Li, Long;  Chen, Meiwan;  Liu, Yuan;  Chen, Xigao;  Liu, Qiaoling;  Tan, Weihong
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
aptamer template  cell-surface modification  protein conjugation  site-selective  
The Development of G-Quadruplex-Based Assays for the Detection of Small Molecules and Toxic Substances Journal article
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL, 2017,Volume: 12,Issue: 15,Page: 1851-1860
作者:  Ma, Dik-Lung;  Wu, Chun;  Dong, Zhen-Zhen;  Tam, Wing-Sze;  Wong, Sze-Wan;  Yang, Chao;  Li, Guodong;  Leung, Chung-Hang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
aptamers  assays  G-quadruplexes  luminescence  transition metals  
Utilization of G-Quadruplex-Forming Aptamers for the Construction of Luminescence Sensing Platforms Journal article
CHEMPLUSCHEM, 2017,Volume: 82,Issue: 1,Page: 8-17
作者:  Ma, Dik-Lung;  Wang, Wanhe;  Mao, Zhifeng;  Kang, Tian-Shu;  Han, Quan-Bin;  Chan, Philip Wai Hong;  Leung, Chung-Hang
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Aptamers  G-quadruplexes  Luminescence  Oligonucleotides  Sensors  
Interaction of an Iridium(III) Complex with G-Quadruplex DNA and Its Application in Luminescent Switch-On Detection of Siglec-5 Journal article
Analytical Chemistry, 2016,Volume: 88,Issue: 20,Page: 10290-10295
作者:  Lin S.;  Lu L.;  Kang T.-S.;  Mergny J.-L.;  Leung C.-H.;  Ma D.-L.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/11/06
Elucidating the cellular uptake mechanism of aptamer-functionalized graphene-isolated-Au-nanocrystals with dual-modal imaging Journal article
Analyst, 2016,Volume: 141,Issue: 11,Page: 3337-3342
作者:  Wang S.;  Liu Z.;  Zou Y.;  Lai X.;  Ding D.;  Chen L.;  Zhang L.;  Wu Y.;  Chen Z.;  Tan W.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/02/13